Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kukohonona po maudigu

Kukohonona po maudigu

Nsene muntu ana tu handukisa, morwasinke natu nyokerera po kuhanduka ndi tu tengwide kuwoko?

Yis 20:22; 24:29; Rom 12:17, 18; Jak 1:19, 20; 1Pet 3:8, 9

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • 1Sam 25:9-13, 23-35​—Apa Nabali ga swawire Ndafita novakwayita vendi ntani nokunyoka kuvavatera, Ndafita kwa tokwere kudipaga Nabali nava vemembo lyendi, nye Abigayili ga vaterere Ndafita a dire kutengwida kuwoko

    • Yis 24:17-20​—Hompa Saromo kwa tanterere vantu vaKarunga asi kapisi va hafe nsene nkore zawo kuna kuligwanekera nomaudigu; twa hepa kuyisigira Jehova ogu a pangura mouhunga

Nsene Mukriste kapi ana kulizuvha nagumwe, kuvhura a hageke kuuyunga nomuntu ogo ndi a kare nonkoko nage ndi?

Lev 19:17, 18; 1Kol 13:4, 5; Efe 4:26

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • Mat 5:23, 24​—Jesus kwa faturura asi twa hepa kurugana ko yuma yipo tu tulise po mbili nomuntu ogu ana tu zonene

Yisinke natu rugana nsene muntu ana tu zonene?

Yis 10:12; 19:11; Efe 4:32; Koros 3:13

Morwasinke natu gusilira po nampili ava ava tu zonene-zonene nsene vana litezura sili?

Nsene mukwetu ana tu zonene ntani yina tu koro, pasihonena nsene kuna tu gamba ndi kuna tu vaka, yilye namu uyungisa ntani morwasinke?

Mat 18:15

Tara hena Jak 5:20

Nsene muntu ogu ka tu gembe ndi ka tu veke kapi ana kulitezurura konyima zapa katu mu uyungisire, yisinke natu rugana?