Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kugusa mombunga

Kugusa mombunga

Morwasinke vakuronambunga nava poperera mbungakriste konkareso zondona?

Ngapi omu yirugana yoyidona yoMukriste nayi kundama mbungakriste nazinye?

1Kol 5:1, 2, 5, 6

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • Jos 7:1, 4-14, 20-26​—Nzo ezi ga tulire Akana nepata lyendi kwa kundamene muhoko nagunye

    • Jona 1:1-16​—Morwa muporofete Jona kapi ga limburukwire Jehova, navenye womosikepa nkare va fe

Nonkareso musinke va dira kupulisira mombungakriste?

Yisinke nayi horoka nsene Mukriste ogu va kuhwa a twikira kutura nzo zonene?

Mauzera musinke va hepa kugwana vakuronambunga komeho va tulise po komitiye zokupangura?

Ngapi omu vakuronambunga nava diva asi muntu ana tura nzo zonene, makura va hepa kutulisa po komitiye zokupangura?

Morwasinke vamwe ava va gusire mo mombunga ndi va pisure, ntani ngapi mbungakriste nazi gwanena mo mauwa?

Yisinke azi uyunga ko Bibeli kuhamena omu natu tekura ava va gusa mombunga?

Nsene muntu ogu va gusa mombunga a litezurura, yisinke nayi horoka?

2Kol 2:6, 7

Tara hena “Elitezururo

Ngapi omu natuvenye natu vatera mbungakriste zi kuhuke?

Morwasinke natu dilira kuhoreka nonzo nampili tuna kara nowoma wokutugusa mombunga?

Epis 32:1-5; Yis 28:13; Jak 5:14, 15

Tara hena “Nzo​—Kutanta nonzo

Wolye natu takamesa kukara-kara nawo nkenye apa nampili kapi va va gusa mombunga?

Nsene Mukriste kwa mu rundira ndi kwa mu genda konhi, yisinke na tokora kurugana ntani morwasinke?

Morwasinke Vakriste va kara nelikwatakano lyenene naKarunga nava gavera mapukururo kwava vana kurugana yininke yokudira kuwapera?