Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kugava

Kugava

Yisinke ayi likida asi Jehova Mugavi goMunene?

Nkedi musinke zokugava a dili kuhafera Karunga?

Mat 6:1, 2; 2Kol 9:7; 1Pet 4:9

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 4:3-7; 1Joh 3:11, 12​—Morwasinke Karunga ga dililire kutambura nzambo zaKaini?

  • Yirug 5:1-11​—Ananiyasa ntani Safira kwava tengekere morwa kwa uyungire yipempa kuhamena yigava yawo ntani kwa kere nositambo sepuko

Nkedi musinke zokugava a hafere Karunga?

Mat 6:3, 4; Rom 12:8; 2Kol 9:7; Heb 13:16

Tara hena Yirug 20:35

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 21:1-4​—Jesus kwa pandadekere mufisayendi gomukadi koyigava lyendi nampili ngomu ya kere yinunu

Ngapi omu ngava gava yigava monombungakriste dokuhova?

Yirug 11:29, 30; Rom 15:25-27; 1Kol 16:1-3; 2Kol 9:5, 7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 4:34, 35​—Mbungakriste kwa geve yigava, ano vapositoli kwa geve yigava kwava va yi hepere

  • 2Kol 8:1, 4, 6, 14​—Mbungakriste kwa tulire po mawapaiko mokuvatera ava va hepere evatero

Situmbukira musinke somulyo va kara naso Vakriste komapata gawo ntani kovapuli vakwawo?

Magano musinke azi tu pe Bibeli kuhamena omu natu tekura vahepwe?

Deut 15:7, 8; Epis 41:1; Yis 19:17; Jak 1:27

Tara hena Yis 28:27; Ruk 14:12-14; Jak 2:1-4

Yisinke ayi likida asi kuvatera vantu va dive Karunga mulyo unene kupitakana nkenye evatero?

Mat 5:3, 6; Joh 6:26, 27; 1Kol 9:23

Tara hena Yis 2:1-5; 3:13; Muud 7:12; Mat 11:4, 5; 24:14

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 10:39-42​—Jesus kwa vaterere Malita a yi dimburure asi yininke eyi nayi tu hedesera pepi naKarunga ya hepa kukara muhowo