Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Elipakerero lyomaukarelikarunga

Elipakerero lyomaukarelikarunga

Maukarelikarunga nagenye kukarera Karunga gumwe ndi?

Maukarelikarunga nagenye kuhafesa Karunga nampili ngomu aga rongo yininke yokulisiga ndi?

Mat 7:13, 14; Joh 17:3; Efe 4:4-6

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Jos 24:15​—Josuwa ga yi zeresere asi twa hepa kuhorowora asi yilye ogu natu karera, Jehova ndi yikarunga yapeke

  • 1Vah 18:19-40​—Jehova kwa ruganesere muporofete Eliya mokulikida asi ukareli wousili kapisi va u vhonge noukareli woyipempa waBara

Ngapi omu Jehova a lizuvhu kuhamena yikarunga yokonomuhoko ntani napa ava yi karere?

Ngapi omu Jehova a lizuvhu apa vantu ava uyunga asi awo kumukarera nye awo kurugana yininke eyi ga nyenga?

Jes 1:13-15; 1Kol 10:20-22; 2Kol 6:14, 15, 17

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ex 32:1-10​—Morwa mazedo goVaisraeli vakwawo, Arona kwa rugene ntana zongorodo nokutanta asi kuna kudana “sipito sokufumadeka Jehova,” ano eyi kwa handukisire Jehova

  • 1Vah 12:26-30​—Hompa Jerobiyamu kapi ga here vantu va ze koJerusarema, yipo ga rugene yikarunga yomafano nokutanta asi ayo kwa karerere po Jehova, ano eyi kwa ninkisire vantu va ture nzo zonene

Yisinke ga tanterere Jehova Vaisraeli kuhamena kulipakerera nava ngava karere yikarunga yapeke?

Yisinke ga rugene ko Jehova apa vantu vendi va karerere yikarunga yapeke?

Vap 10:6, 7; Epis 106:35-40; Jer 44:2, 3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 11:1-9​—Vakadi wovanayirongo vahompa Saromo kwa mu ninkisire a karere yikarunga yapeke, ano eyi kwa handukisire unene Jehova

  • Epis 78:40, 41, 55-62​—Asafa kwa singonona omu ga lizuvhire Jehova apa Vaisraeli va mu rwanesere nokukarera yikarunga yomafano, ano eyi kwa ninkisire Jehova a va zumbe

Jesus ga kwatesere ko marongo gomaukarelikarunga aga ga dilire kuliza noNonkango daKarunga ndi?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 16:6, 12​—Jesus kwa fanekesere marongo goVafalisayi noVasadukayi koyihaheso morwa marongo goyipempa kulihana usimbu ntani kuzonagura usili womoNonkango daKarunga

  • Mat 23:5-7, 23-33​—Jesus kwa nyokerere po nkareso zouyilipaki zovalirongi womatjangwa noVafalisayi ntani nomarongo gawo goyipempa

  • Mar 7:5-9​—Jesus kwa tulire poruzera valirongi womatjangwa noVafalisayi kweyi ngava fumadeke unene nompo dosintu kupitakana marongo gomoNonkango daKarunga

Jesus ngoso kwa harerere varongwa vendi va tulise po maukarelikarunga gokulisiga-siga ndi?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joh 15:4, 5​—Jesus kwa ruganesere sitji somandjembere mokufanekesa uumwe ou va hepa kukara nawo vasikuli vendi kumwe nendi ntani noVakriste vakwawo

  • Joh 17:1, 6, 11, 20-23​—Momasiku gokuhulilira komeho va mu dipage, Jesus kwa kanderere po vasikuli vendi wousili va kare mouumwe

Ngoso Vakriste wokuhova kwa kere nepuliro limwe ntani ngava karere Jehova monkedi zokulifana ndi?

Yirug 16:4, 5; Rom 12:4, 5

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 11:20-23, 25, 26​—Mbungakriste zomoAntiyokiya nezi zomoJerusarema kwa kere mouumwe ntani ngava ruganene kumwe

  • Rom 15:25, 26; 2Kol 8:1-7​—Nombungakriste domosiruwo sovapositoli kwa here vakwawo pokuvavatera poyiruwo yoyidigu, ano eyi kwa likidire asi awo kwa kere mouumwe

Karunga kutambura maukarelikarunga nagenye aga aga tanta asi ga pura mwaJesus ndi?

Nsene vantu va dira kukwama marongo gaJesus novapositoli, kuvhura Karunga a tambure ukareli wawo ndi?

Yirug 20:29, 30; 1Tim 4:1-3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 13:24-30, 36-43​—Jesus kwa hetakanesere Vakriste woyipempa kowayi wemepya, age kwa tente asi awo ngava lihanena mombungakriste

  • 1Joh 2:18, 19​—Apa ga ya kurupire mupositoli Johanesa kwa uyungire asi Vakriste woyipempa va moneka, apo ngoso pana piti nare nomvhura 100

Nsene va pulisira mombungakriste vantu ava ava rongo yipempa nava ava dili kulimburukwa Kristusa, yisinke nayi horoka?

Yisinke va hepa kurugana Vakriste mokukara ngorooro mouumwe?

Morwasinke Vakriste nava nyokerera po kulihameka moukareli woyipempa?

Morwasinke ya wapera kuronga vantu asi marongo gomaukarelikarunga goyipempa epuko?

Jer 14:14; 23:13, 14, 16; Mat 15:12-14; 23:13-26

Morwasinke nayi dilira kututetukisa nsene vantu ava va hamena komaukarelikarunga goyipempa va tu homokera noku tu hepeka?