Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Ekorangedo

Ekorangedo

Morwasinke ya karera nomulyo kovakareli vaKarunga va likorangede-korangede?

Jes 35:3, 4; Koros 3:16; 1Tes 5:11; Heb 3:13

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Hist 32:2-8​—Apa Vaasiliya va homokerere Jerusarema, hompa Hisikiya kwa korangedere vantu vendi

  • Ndan 10:2, 8-11, 18, 19​—Apa muporofete Ndaniyera ga kurupire nokulizuvha eroroko, muengeli kwa ya mu korangedere noku mu nkondopeka

Morwasinke Jehova a ndindilire ko kovakuronambunga va korangede wopeke?

Jes 32:1, 2; 1Pet 5:1-3

Tara hena Mat 11:28-30

 • Yihonena yoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Deut 3:28; 31:7, 8​—Muporofete Mosesa kwa korangedere Josuwa nokumunkondopeka ngamoomu ga yi mu tanterere Jehova

  • Yirug 11:22-26; 14:22​—Posiruwo somahepeko, mupositoli Paurusa naBaranabasa kwa korangendere Vakriste womoAntiyokiya

Morwasinke twa hepera kupandadeka wopeke komeho tu va korangede?

Yis 31:28, 29; 1Kol 11:2

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Hist 30:21-23​—Hompa Hisikiya kwa pandadekere Varevhi

  • Ehor 2:1-4​—Nampili ngomu Jesus ga hepere kupukurura Vakriste womoEfeso, pomuhowo age kwa va tanterere yirugana yawo yoyiwa eyi ngava rugana

Ngapi omu natu korangeda vanavazinyetu?

Yis 15:23; Efe 4:29; Fil 1:13, 14; Koros 4:6; 1Tes 5:14

Tara hena 2Kol 7:13, 15, 16

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 23:16-18​—Jonatana kwa paparere kaume zendi Ndafita ntani kwa mu korangedere apa ga pitire momaudigu

  • Joh 16:33​—Jesus kwa nkondopekere varongwa vendi pokuvadiworokesa asi age ga funda uzuni, nawo ngava vhura kufunda nsene va kwama sihonena sendi

  • Yirug 28:14-16​—Monzira zendi zokuza koRoma va ka mu pangure, mupositoli Paurusa kwa mu korangedere pokumona vapuli vakwawo ava va wizire va ya mu korangeda

Morwasinke natu nyokera po nkareso zokusivana?

Fil 2:14-16; Juda 16-19

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Num 11:10-15​—Nkareso zokusivana ezi va kere nazo vantu, kwa guvisire unene muporofete Mosesa

  • Num 13:31, 32; 14:2-6​—Mbudi zondona ezi va uyungire nondadi murongo kwa dompesere vantu, ano konyima va ya kere varwanesi

Ngapi kukara novapuli vakwetu nayi tu korangeda?

Yis 27:17; Rom 1:11, 12; Heb 10:24, 25; 12:12

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Hist 20:1-19​—Apa mbunga zovakwayita za homokerere Juda, hompa Jehosafata kwa kanderere kumwe novantu

  • Yirug 12:1-5, 12-17​—Konyima zapa va dipagere Jakopo napa va tulire Peturusa modorongo, mbungakriste zomoJerusarema kwa kanderere kumwe

Ngapi kugazadara ko kehuguvaro eli twa kara nalyo nali tu nkondopeka tu twikire nampili kuna kuligwanekera nomaudigu?

Yirug 5:40, 41; Rom 8:35-39; 1Kol 4:11-13; 2Kol 4:16-18; 1Pet 1:6, 7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 39:19-23; 40:1-8​—Nampili ngomu Josefa va mu rundilire nokumutura modorongo, age kwa twikilire kulimburukwa ntani nokuvatera wopeke

  • 2Vah 6:15-17​—Muporofete Elisa kapi ga kere nowoma apa mbunga zovakwayita za mu homokerere ntani age kwa kanderere po mukareli gwendi a dire kukara nowoma

Bibeli kuvhura zi tu korangede

Ngapi omu Jehova ga tu tumbwidira asi nga tu vatera?

Epis 55:22; 94:14; Rom 8:38, 39; 1Kol 10:13

Ngapi kugazadara ko kedidimiko nonkenda zaJehova ayi tu korangeda?

Neh 9:17; Epis 103:13, 14; 2Pet 3:9, 15

Ngapi omu Jehova a vatere ava vana dili nonkondo?

Epis 46:1; Jes 12:2; 40:29-31; Fil 4:13

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 1:10, 11, 17, 18​—Apa Hana ga guvire Jehova kwa purakenene kekanderero lyendi ntani ga mu vaterere a kare nombili

  • 1Vah 19:1-19​—Apa ga dompere muporofete Eliya, Jehova kwa mu pere nondya. Age kwa mu korangedere noku mu hegangwida pokumuvatera a demenene kehuguvaro lyokomeho

Ngapi omu ehuguvaro lyomoBibeli ali tu pe uradi?

2Hist 15:7; Epis 27:13, 14; Heb 6:17-19; 12:2

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joba 14:1, 2, 7-9, 13-15​—Nampili ngomu Joba ga dompere mutjima, age ga yi divire asi Jehova nga mu vhumbura, ano eyi kwa mu hengagwidire

  • Ndan 12:13​—Muporofete Ndaniyera ogu ga kere koyiha yonomvhura 100, kwa gwene ekorangedo komuengeli ogu ga mu tanterere kuhamena mfeto zokomeho

Ngapi omu kukanderera kwaJehova nokuteda ko kumuhamena ayi tu korangeda?

Epis 18:6; 56:4, 11; Heb 13:6

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 30:1-9​—Apa Ndafita ga pitire momaudigu, age nga kanderere kwaJehova ano ga gwene nonkondo

  • Ruk 22:39-43​—Apa Jesus va mu hetekere, age kwa kanderere kwaJehova, ano Jehova ga mu limbwilire pokumutumina muengeli a ya mu korangede

Ngapi omu nombudi donongwa adi tu korangeda, ntani morwasinke natu tanterera ko wopeke?

Yis 15:30; 25:25; Jes 52:7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 15:2-4​—Mupositoli Paurusa naBaranabasa kwa korangedere nombunga edi va dingwire

  • 3Joh 1-4​—Mupositoli Johanesa kwa mu korangedere apa ga zuvhire asi ava ga rongere simpe kuna kutwikira kulimburukwa Jehova