Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Ekanderero

Ekanderero

Ngapi omu twa yi diva asi Jehova kupurakena makanderero nokugalimburura?

Epis 65:2; 145:18; 1Joh 5:14

Tara hena Epis 66:19; Yirug 10:31; Heb 5:7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 18:36-38​—Jehova kwa limbwilire ekanderero lyomuporofete Eliya apa ga kanderere kondundu zaKarumeli apa va mu rwanesere vaporofete vaBara

  • Mat 7:7-11​—Jesus kwa tu korangedere tu twikire kukanderera ntani kwa tu tanterere asi Guhyetu geharo Jehova kutupurakena

Kwalye nava kanderera tupu Vakriste?

Epis 5:1, 2; 69:13; Mat 6:9; Fil 4:6

Kupitira medina lyalye natu kanderera?

Makanderero galye a kupurakena Jehova?

Makanderero galye a dili kupurakena Jehova?

Yis 15:29; 28:9; Jes 1:15; Mika 3:4; Jak 4:3; 1Pet 3:7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Jos 24:9, 10​—Jehova kwa nyokere kupurakena kwaBaramu morwa eyi ga hundilire kapi ya lizire nompango zendi

  • Jes 1:15-17​—Morwa vantu vendi kwa ya kere varwanesi ntani vadipagi, Jehova kwa nyokere kupurakena komakanderero gawo

Nkedi musinke zouhunga zokuhagesa ekanderero, ntani morwasinke?

1Hist 16:36; Epis 41:13; 72:19; 89:52; 1Kol 14:16

Bibeli kututantera asi twa hepa kukara monkedi zongandi nsene tatu kanderere ndi?

1Vah 8:54; Mar 11:25; Ruk 22:39, 41; Joh 11:41

Tara hena Jona 2:1

Yininke musinke yimwe eyi nava tumbura vakareli vaJehova apa ava kanderere mepongo?

Yirug 4:23, 24; 12:5

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Hist 29:10-19​—Hompa Ndafita kwa kanderere komeho zoVaisraeli apa va geve yigava yokontembeli

  • Yirug 1:12-14​—Vapositoli, novamumbya vaJesus nozina ntani novakadi vamwe wovalimburukwi kwa kere konzugo zekeguru va kanderere

Apa atu kanderere, morwasinke natu dilira kulikanganga ndi tu limonekese kwava wopeke?

Morwasinke natu kanderera komeho zokulya?

Morwasinke natu twikilira kukanderera kwaJehova?

Rom 12:12; Efe 6:18; 1Tes 5:17; 1Pet 4:7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ndan 6:6-10​—Ndaniyera kwa twikilire kukanderera kwaJehova monkedi ezi vantu navenye va mu mwene, nampili ngomu va mu ninkire asi tava mu dipaga

  • Ruk 18:1-8​—Jesus kwa ruganesere sihonena somupanguli ogu ga vaterere mukadi ogu ga twikilire kumuhundura mokulikida asi Guhyetu gomuhungami nga limburura vakareli vendi ava ava twikire kukanderera

Nkareso musinke natu kara nazo nsene tuna hara Karunga a purakene komakanderero getu apa atu mu hundire atu gusire po?

2Hist 7:13, 14

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Vah 22:11-13, 18-20​—Jehova kwa fililire nkenda hompa Josiya morwa age kwa linunupikire ntani ga hetekerere ko kurugana eyi ayi hafesa Jehova

  • 2Hist 33:10-13​—Hompa Manase kwa linunupikire nokuhundira Jehova a mu gusire po. Jehova ga mu gusilire po ntani ga mu tengwidilire uhompa

Yisinke Jehova a ndindire ko kwetu nsene tuna hara a tu gusire po?

Morwasinke natu tanterera Jehova asi tuna hara mpango zendi zi sike mo?

Morwasinke makanderero getu naga likidira asi twa kara nepuro mwaGuhyetu gemeguru?

Yininke musinke yimwe natu tumbura mekanderero?

Kupongora edina lyaKarunga

Uhompa waKarunga u wize u ya pangere evhu nalinye

Mpango zaKarunga zi sike mo

A tu pe yihepwa yetu yopanyama

A tu gusire po nonzo detu

Ndan 9:19; Ruk 11:4

A tu popere komaheteko

Kumupandura

Kuhundira tu dive mpango zaKarunga, a tu pe unongo ntani ediwo

Yis 2:3-6; Fil 1:9; Jak 1:5

Tara hena Epis 119:34

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 3:11, 12​—Jehova kwa hefe apa hompa Saromo ga mu hundilire unongo ntani age kwa mu pere unongo wounzi

Kuhundira mpepo zokupongoka

Kukanderera po vapuli vakwetu kukwatera mo ava vana kuhepeka

Kumupanda

Epis 86:12; Jes 25:1; Ndan 2:23

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 10:21​—Jesus kwa pandere Jehova kweyi ga horwera usili vantu wokulinunupika

  • Ehor 4:9-11​—Vaengeli kugava eyererepeko nefumano kwaJehova

Kuhundira Jehova yipo a ninke vantu vemepangero va tu sige tu mu karere nombili ntani nokuzuvhisira vantu

Mat 5:44; 1Tim 2:1, 2

Tara hena Jer 29:7

Ayo ya wapa kukanderera nsene kuna kutukuhwa ndi?

Kuvhura tu kanderere po ava vana tengura monyima ndi?

Morwasinke vagara ava kanderere va hana kulitura yuma komutwe, ntani morwasinke vakadi pamwe va hepera kutura ko yuma komutwe nsene tava kanderere?

Yisinke yomulyo po unene kupitakana ure womakanderero ndi malizuvho aga tuna kupwagesa mekanderero?

Malira 3:41; Mat 6:7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 18:25-29, 36-39​—Konyima zapa muporofete Eliya ga tanterere vaporofete vaBara va yi likide nsene asi Bara sili karunga, awo kwa kanderere siruwo sosire nye kapi ga va limbwilire

  • Yirug 19:32-41​—Vantu ava ngava karere mafano moEfeso kwa kanderere kosikarunga sosikadi Diana novili mbali nye kwato mutompo, makura vapangeli wositata tava va tantere va hageke kureta ndjorongani