Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Ehengagwido

Ehengagwido

Matjangwa aga naga tu hengagwida nsene tuna guwu

Sinka

Tara “Sinka

Ehandu; nkoko

Vamwe kuhanduka morwa kuligwanekera noudigu ndi nomaudigu gokulikwama

Muud 9:11, 12

Tara hena Epis 142:4; Muud 4:1; 7:7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Rutu 1:11-13, 20​—Apa Naomi ga fisire mugara gwendi novana vendi vavali, age kwa guvire morwa kwa lizuvhire asi Jehova ana mu sigilire

  • Joba 3:1, 11, 25, 26; 10:1​—Joba kwa guvire apa ga zumbanesere yiweka yendi novana vendi murongo ntani ukanguki wendi

 • Matjangwa aga naga tu hengagwida:

 • Yihorokwa yomoBibeli eyi nayi tu hengagwida

Vamwe zumbanesa ruhafo rwawo morwa nkareso zondona zava wopeke

Muud 4:1, 2

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 1:6, 7, 10, 13-16​—Nkareso zaPenina kwa koresere Hana ntani mupristeli gomunene Eli kwa rundilire Hana asi ana korwa

  • Joba 8:3-6; 16:1-5; 19:2, 3​—Vakaume vaJoba vatatu kwa mu pangwire, ano eyi kwa gwederere kokukora kwendi

 • Matjangwa aga naga tu hengagwida:

 • Yihorokwa yomoBibeli eyi nayi tu hengagwida:

  • 1Sam 1:9-11, 18​—Hana kwa lizuvhire ko hansa konyima zapa ga kanderere kwaJehova

  • Joba 42:7, 8, 10, 17​—Jehova kwa tungikire Joba konyima zapa ga gusilire po vakaume vendi vatatu

Kulizuvha unzoni unene

Esir 9:6; Epis 38:3, 4, 8; 40:12

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Vah 22:8-13; 23:1-3​—Apa hompa Josiya novantu vendi va va reserere Veta zaMosesa, awo va yi dimbwilire asi va rugene yininke yoyidona

  • Esir 9:10-15; 10:1-4​—Mupristeli Esira novantu kwa lizuvhire unzoni unene morwa vantu vamwe kapi va limburukwire Jehova pokukwara vakadi wovanayirongo

  • Ruk 22:54-62​—Mupositoli Peturusa kwa lizuvhire unzoni wounene konyima zapa ga patanene Jesus yikando yitatu

 • Matjangwa aga naga tu hengagwida:

  • Epis 32:5; 103:9-14; Jes 1:18; Yirug 3:19

  • Tara hena Jes 38:17; Mika 7:18, 19

 • Yihorokwa yomoBibeli eyi nayi tu hengagwida:

  • 2Hist 33:9-13, 15, 16​—Manase kwa kere gumwe govahompa vaJuda ava va rugene yininke yoyidona unene, nye apa ga litezwilire va mu gusilire po

  • Ruk 15:11-32​—Jesus kwa geve sifaneseko somumati gokuzumbana mokulikida asi Jehova ga liwapaikira kugusira po

Nsene vakwetu vana tu koresa ndi vana tu rugana yininke yoyidona

Tara “Kukoresa

Maupirankondo getu nononzo detu kutukoresa komutjima

Tara “Kukoresa

Nsene tu kara nomasinganyeko asi ose kwato mulyo

Tara “Masinganyeko

Nsene kuna kulizuvha asi kapi tatu vhuru kusikisa mo situmbukira songandi

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ex 3:11; 4:10​—Muporofete Mosesa kwa lizuvhire asi kapi ta vhuru kukauyungisa Farawo ntani noku ka gusa mo vantu vaKarunga moEgipite

  • Jer 1:4-6​—Jeremiya kwa lizuvhire asi age munona ntani kapi ta vhuru kutantera vantu ava ngava dili kupurakena mbudi zaJehova zompanguro

 • Matjangwa aga naga tu hengagwida:

 • Yihorokwa yomoBibeli eyi nayi tu hengagwida:

  • Ex 3:12; 4:11, 12​—Jehova kwa rugurukire kutantera muporofete Mosesa asi nga mu vatera nosirugana sendi

  • Jer 1:7-10​—Jehova kwa tanterere muporofete Jeremiya asi ga ha tjira morwa nga mu vatera mosirugana sendi

Mfudu

Tara “Mfudu

Nokuvhura si kurugana unene morwa kuvera ndi ukurupe

Epis 71:9, 18; Muud 12:1-7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Vah 20:1-3​—Hompa Hisikiya kwa lilire unene apa ga verere unene nokukara pepi nokufa

  • Fil 2:25-30​—Epafuraditusa kwa guvire unene morwa mbungakriste za zuvhire asi ta vere ntani age kwa kere nosinka asi nampo kuvhura va gazare asi kapi a kuvhura kusikisa mo sirugana sendi

 • Matjangwa aga naga tu hengagwida:

 • Yihorokwa yomoBibeli eyi nayi tu hengagwida

  • 2Sam 17:27-29; 19:31-38​—Hompa kwa fumadekere Barasirayi ntani kwa mu ninkire a ze nage koJerusarema, nye Barasirayi kwa nyokere morwa ga yi divire asi kapi tayi sikisa mo morwa ukurupe

  • Epis 41:1-3, 12​—Apa hompa Ndafita ga verere, age ga yi divire asi Jehova nga mu vatera

  • Mar 12:41-44​—Jesus kwa pandadekere mufisayendi morwa kwa geve nayinye eyi ga kere nayo

Kugazadara omu wopeke va kutekura momudona kukoresa

Tara “Kutekura momudona

Utjirwe wounene

Tara “Utjirwe

Mahepeko

Tara “Mahepeko