Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Ava ava pitisire

Ava ava pitisire

Yisinke va hepa kusikisa mo ava ava pitisire womombungakriste?

Mononkedi musinke dimwe omu ava ava pitisire mombungakriste va hepa kukara sihonena sosiwa?

Yisinke ga hepa kusikisa mo mugara yipo va mu ture a kare mukwafimbunga?

Morwasinke natu uyungira asi ava ava tu pitisire mombungakriste kuvahorowora mpepo zokupongoka?

Yirug 20:28

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 13:2-5; 14:23​—Paurusa naBaranabasa kwa horowere vakurongambunga monombungakriste dokulisiga-siga; vatareli wonombunga womomazuva getu nawo kurugana yokulifana. Awo kukanderera yipo mpepo zokupongoka zi va vatere va dive eyi za uyunga ko Bibeli kuhamena eyi ga hepa kusikisa mo mugara yipo a wapere kupitisira mbungakriste

  • Tit 1:1, 5​—Titusa kwa mu horowerere yipo a ze konombungakriste dokulisiga-siga a ka horowore vakuronambunga

Kwalye za hamena mbungakriste, ntani nosinke va zi randa?

Morwasinke Bibeli azi tumbwire ava ava pitisire mbungakriste asi vakareli?

Morwasinke ava ava pitisire va hepera kulinunupika?

Fil 1:1; 2:5-8; 1Tes 2:6-8; 1Pet 5:1-3, 5, 6

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 20:17, 31-38​—Mupositoli Paurusa kwa diworokesere vakuronambunga womoEfeso eyi ga va ruganena ntani awo kwa likidire rupandu keharo eli ga va likidire

Ngapi ogu a pitisire mombungakriste na tara mavyukiso aga aga tundu “komukareli gokulimburukwa gonondunge”?

Nkedi musinke zongwa vakuronambunga nava ronga wopeke?

1Tim 4:12; 1Pet 5:2, 3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Neh 5:14-16​—Morwa kwa fumadekere unene Jehova, Nehemiya kapi ga ruganesere unankondo wendi mepuko kovantu vaKarunga, ntani kapi nga gusa yininke eyi ya mu tumbukilire

  • Joh 13:12-15​—Jesus kwa rongere vasikuli vendi pokutura po sihonena selinunupiko

Ngapi omu musita gombungakriste na likida eharo kwankenye gumwe mombungakriste?

Ngapi omu vakuronambunga nava vatera ava vana tengura monyima?

Apa vakuronambunga ava rongo, situmbukira musinke va kara naso?

Morwasinke vakuronambunga nava divilisira asi mbungakriste zina kuhuka?

Wolye vakuronambunga nava deura?

2Tim 2:1, 2

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 10:5-20​—Jesus kwa dewire vapositoli vendi 12 komeho zokuvatuma mokuzuvhisa

  • Ruk 10:1-11​—Jesus kwa geve mapukururo kovarongwa 70 komeho zokuvatuma va ka zuvhise

Yisinke nayi vatera vakuronambunga va sikise mo yitumbukira yawo?

1Pet 5:1, 7

Tara hena Yis 3:5, 6

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 3:9-12​—Hompa Saromo kwa kanderere kwaJehova a mu pe ko nondunge yipo a pangere vantu vaJehova

  • 2Hist 19:4-7​—Hompa Jehosafata kwa horowere vapanguli moyitata yomoJuda, nokuvadiworokesa asi Jehova ngava vatera nsene va sikisa mo yitumbukira yawo

Ngapi omu mbungakriste nazi tekura ava ava pitisire noulimburukwi?

1Tes 5:12, 13; 1Tim 5:17; Heb 13:7, 17

Tara hena Efe 4:8, 11, 12

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 20:37​—Vakuronambunga womoEfeso kapi va kere nonomuga dokulikida mupositoli Paurusa eharo

  • Yirug 28:14-16​—Apa ga zire mupositoli Paurusa koRoma, vanavazina womositata oso kwa gendere nokilometa 65 va ka mu gwane pomarandesero gaApiusi nokumukorangeda