Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 13

Yisinke muzuvhisi gokukarerera?

Yisinke muzuvhisi gokukarerera?

Kanada

Kuzuvhisira momambo

Elirongo lyoBibeli

Elirongo lyoBibeli lyopwanyamoge

Jesus ga kere ngwendi muzuvhisi gokukarerera, kwa mu tumine pevhu a ya zuvhise mbudi zeparu. (Mateusa 20:28) Naina, varongwa vendi kumuhonena pokuruganesa siruwo sawo sosinzi va tulise po “varongwa.” (Mateusa 28:19, 20) Vamwe ya va tompoka kurugana uzuvhisi wokukarerera.

Age muzuvhisi ogu a tumbwidire kusikisa mo novili dongandi mokwedi. Nombangi daJehova nadinye kuna kara vazuvhisi wombudi zongwa. Nye vamwe kwa kara vazuvhisi wokukarerera, awo kurugana novili 70 nkenye kwedi. Mokuvatompoka oyo, awo kusesupika yirugana yavene. Vamwe kuvatura va kare vazuvhisi wosiruwo nasinye, nokuvatuma komavango oku kuna kara hepero zovazuvhisi woUhompa, ano awo kurugana nkenye kwedi novili 130 ndi dokupitakana opo. Vazuvhisi owo ya va gwanena po eyi va kara nayo, morwa va tura ehuguvaro mwaJehova asi nga va pa eyi va hepa meparu. (Mateusa 6:31-33; 1 Timoteusa 6:6-8) Ava ava dili kuvhura kuzuvhisa novili odo, awo kuvhura va kare vazuvhisi wokuvatera ava ava rugana novili 30 ndi 50 mokwedi.

Eharo lyokuhara Karunga novantu kutumangeda muntu a kare muzuvhisi gokukarerera. Ngwendi Jesus, ose twa yi dimburura asi vantu wovanzi kuna hara kudiva Karunga nositambo sendi. (Marukusa 6:34) Nye ose twa kara nediwo eli nali va vatera ngesi, eli nali va pa ehuguvaro lyokomeho. Eharo lyokuhara vantu kutumangeda muzuvhisi gokukarerera a ruganese nonkondo nosiruwo sendi a vatere vantu va zuvhe mbudi zongwa. (Mateusa 22:39; 1 Vatesaronika 2:8) Yirugana oyo, kunkondopeka epuro lyendi nokupameka elikwatakano lyendi naKarunga ntani kumuretera ruhafo rorunene.—Yirugana 20:35.

  • Yisinke muzuvhisi gokukarerera?

  • Yisinke ayi tumangeda vamwe va kare vazuvhisi wosiruwo nasinye?