Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 Sirongwa 11

Morwasinke atu karere noyigongi?

Morwasinke atu karere noyigongi?

Meksiko

Ndovesiranda

Botswana

Nicaragua

Italia

Morwasinke vantu ava vana hafere? Awo kuna kara posigongi. Vakareli vanare vaKarunga kwa va pere mpangera zokuponga rutatu momvhura, nose kundindira nononkondo mokuyaponga kumwe poyigongi. (Deuteronomium 16:16) Nkenye mvhura, ose kukara noyigongi yitatu: yigongi yezuva limwe yivali, ntani sigongi somazuva gatatu. Mauwa musinke atu gwanene mo moyigongi eyi?

Ayo kunkondopeka elikwatakano lyetu novanavazinyetu. Ngwendi moomu Vaisraeli ngava hafere kupandura Jehova “pokatji kovantu,” nose kuhafera kumukarera kumwe poyigongi. (Episarome 26:12; 111:1) Yigongi eyi kutupa mpito zokuzogera nokulidiva novanavazinyetu wokonombungakriste dapeke ndi wokoyirongo yapeke. Pomuzuhwa, ose kuhafera kulya kumwe poyigongi ano eyi kutuninkisa tu hafere hena yilika oyo. (Yirugana 2:42) Poyigongi eyi ose kulimonena eharo eli ali tu reta kumwe ‘novapuli vakwetetu’ mouzuni mudima.—1 Peturusa 2:17.

Ayo kutuvatera tu nkondopeke elikwatakano lyetu naJehova. Pokuvafatwilira Matjangwa, Vaisraeli va ‘kwete egano eyi va va reserere.’ (Nehemiya 8:8, 12) Nose kuhafera mapukururo gomulyo gomoBibeli aga atu gwana koyigongi. Nkenye siparatjangwa sosigongi kutunda moMatjangwa. Kupitira moyiuyungwa nomomalikido, ose kulironga omu natu sikisa mo mpango zaKarunga meparu lyetu. Apa atu zuvhu yihorokwa yovanavazinyetu ava va pita momaudigu, ayo kutukorangeda. Poyigongi yomazuva gatatu, yidanauka yomoBibeli kuturonga yininke yoyinzi meparu. Pwankenye sigongi, kukara po ekuho lyowo ava hara kulikida eligawo lyawo kwaKarunga.

  • Morwasinke ayi tu retere yigongi ruhafo?

  • Mauwa musinke ngo ka gwanena mo moyigongi?