Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

OMU NO TAMEKA NZOGERA

SIRONGWA 5

Ruganesa nondunge

Ruganesa nondunge

Mpango: “Nonkango deni adi kare nkenye apa donongwa donontovara.”—Koros. 4:6.

Eyi ga rugene Paurusa

1. Tarera VIDIYO, ndi resa Yirugana 17:22, 23. Makura konakona mapuro gana kukwama ko:

  1.    Ngapi omu ga lizuvhire Paurusa kuhamena maukarelikarunga goyipempa aga ga mwene moAtena?—Tara Yirugana 17:16.

  2.   Mevango lyokupangura Vaatena, ngapi omu Paurusa ga uyungire nombili pokuruganesa eyi va pura yipo a va zuvhisire ko mbudi zongwa?

Yisinke tuna lirongere ko kwaPaurusa?

2. Nsene tu horowora nawa eyi natu uyunga nomu natu yi uyunga nosiruwo esi natu yi uyunga, vantu ngava hara kutupurakena.

Honena Paurusa

3. Horowora nawa nonkango edi no uyunga. Pasihonena, nsene kuna kuuyunga nomuntu ogu ga kara asi kapisi Mukriste, wa hepa kutjindja monkedi omu no tumbura Bibeli ndi Jesus.

4. Wa ha genderera kuvyukisa muntu. Mu pa siruwo a pwagese omu ana kulizuvha. Nsene a uyunga yimwe eyi ya lilimba neyi azi rongo Bibeli, kapisi mu lipatane nage. (Jak. 1:19) Nsene o mu purakena, ove to diva eyi ga pura neyi ga yi pulira.—Yis. 20:5.

5. Mu kwatesa ko ndi mu pandadeka nsene kuvhura. Age kuvhura a uyunge nemanguruko asi eyi ga pura usili. Hetekera ko kuzogera nage yininke eyi mwa pura namuvenye, ano konyima ntani nomu vatera a kwate egano eyi azi rongo Bibeli.

TARA HENA