Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

OMU NO TAMEKA NZOGERA

SIRONGWA 2

Uyunga nemanguruko

Uyunga nemanguruko

Mpango: “Ee, ehafo musinke lyokugwana nonkango dina zire mo poruveze rwado!”—Yis. 15:23.

Eyi ga rugene Filipusa

1. Tarera VIDIYO, ndi resa Yirugana 8:30, 31. Makura konakona mapuro gana kukwama ko:

  1.    Ngapi omu Filipusa ga tamekere kuzogera nerenga?

  2.   Morwasinke za karerere nkedi zongwa zokutameka nzogera, ntani ana kumuzuvhisira?

Yisinke tuna lirongere ko kwaFilipusa?

2. Nsene tu tameka kuzogera nomuntu nononzogera edi atu zogere-zogere nkenye apa, ngayi mu ninkisa a kare ana manguruka ntani a purakene kweyi tuna kumuzuvhisira.

Honena Filipusa

3. Nomena. Kuvhura o lirongere ko yoyinzi kosipara somuntu nokomaligumaguro gorutu. Muntu ogo kuna kumoneka asi ana hara kuzogera nove ndi? Kuvhura o tameke kuzogera mbudi zomoBibeli pokupura asi: “Wa yi diva asi . . . ?” Nyokera po kusininika kuzogera nomuntu ogu ana dili kuhara kuuyunga nove.

4. Ndindira. Kapisi tupu no ligwana nomuntu nare ono hara kumuzuvhisira. Ndindira siruwo souhunga yipo yi ku rerupire. Poyiruwo yimwe, eyi kutanta asi wa hepa kundindira dogoro sikando sapeke esi ngo ya ligwana nomuntu ogo.

5. Yi tambura kuliza noukaro. Muntu kuvhura a tameke kuzogera nove yininke eyi ono dili kundindira. Yi tambura kuzogera nomuntu eyi yina kara nomulyo kwendi, eyi kuvhura yi tante asi kapi to vhuru kuzogera eyi ono liwapaikire nare, wa hepa kutjindja.