Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

OMU NO TULISA PO VARONGWA

SIRONGWA 11

Ronga monkedi zoureru

Ronga monkedi zoureru

Mpango: “Nsene o ruganesa nonkango doudigu kukwata egano, ngapi omu nava diva eyi ono kuuyunga?”—1 Kol. 14:9.

Eyi ga rugene Jesus

1. Tarera VIDIYO, ndi resa Mateusa 6:25-27. Makura konakona mapuro gana kukwama ko:

  1.    Ngapi omu Jesus ga yi likidire asi Jehova kutupakera mbili?

  2.   Nampili ngomu Jesus ga divire yoyinzi kuhamena yidira, kosinke ga demenenene? Morwasinke za karerere nkedi zongwa zokuronga?

Yisinke tuna lirongere ko kwaJesus?

2. Nsene tu ronga monkedi zoureru, vantu ngava yi diworoka ntani ngayi va twa komutjima.

Honena Jesus

3. Wa ha uyunga yoyinzi. Mevango lyokusimwitira nayinye eyi wa diva kuhamena sirongwa oso, demenena tupu kweyi yina kara mosimbapiratjangwa oso muna kulironga. Nsene ono pura epuro, ndindira dogoro murongwa a limburure. Nsene kapi ana diva elimbururo ndi kuna pwagesa egano lyepuko, ruganesa mapuro gokugwederera ko o mu vatere a tede ko. Nsene murongwa ana kwata egano sitwa, rundurukireni kositwa sapeke.

4. Ruganesa eyi ga diva nare o mu vatere a kwate egano yininke yoyipe. Pasihonena, komeho mu tameke sirongwa sokuhamena evhumbuko, kuvhura mu rugane erugururomo kweyi ga diva nare murongwa kuhamena ukaro wovafe.

5. Ruganesa nawa yifanekeso. Komeho o ruganese sifanekeso, lipura asi:

  1.    ‘Aso sifanekeso soureru ndi?’

  2.   ‘Kuvhura murongwa a si kwate egano ndi?’

  3.   ‘Ayo nayi vatera murongwa a diworoke sitwa somulyo ndi nga diworoka tupu sifanekeso?’