Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

OMU NO TULISA PO VARONGWA

SIRONGWA 10

Tokomena kuvatera vantu

Tokomena kuvatera vantu

Mpango: “Ose kwa mu here unene, yiyo twa tokomenene kumuretera mbudi zongwa nokulizambera eparu lyetu yipo tu mu vatere.”—1 Tes. 2:8.

Eyi ga rugene Jesus

1. Tarera VIDIYO, ndi resa Johanesa 3:1, 2. Makura konakona mapuro gana kukwama ko:

  1.    Morwasinke Nikodemusa ga zililire Jesus masiku?—Tara Johanesa 12:42, 43.

  2.   Ngapi Jesus ga yi likidire asi age kwa tokomenene kutulisa po varongwa apa ga ligwene naNikodemusa masiku?

Yisinke tuna lirongere ko kwaJesus?

2. Ose kuyilikida asi twa hara vantu apa atu litura mo unene ndi atu tokomene kuvavatera va kare varongwa.

Honena Jesus

3. Lironga nomurongwa goge posiruwo nekevango eli ga horowora. Age kuvhura a horowore mosivike ezuva ndi vili zongandi. Age kumumangurukira kulironga Bibeli koyirugana ndi membo ndi kevango lyapeke? Nsene kuvhura, rundurura elikwamo lyoge yipo mu lironge posiruwo nekevango eli ga horowora.

4. Lirongeni nkenye sivike. Nsene kokuli oku ono kuza, kapisi o hagekese po elirongo. Nye, lipura asi:

  1.    Kuvhura ni lironge nage mezuva lyapeke ndi?

  2.   Kuvhura ni lironge nage kupitira koselefoni ndi movidiyo ndi?

  3.   Kuvhura ni pure muzuvhisi gwapeke a lironge nage ndi?

5. Hundira Karunga yipo o kare nomutaro gouhunga. Hundira Jehova a ku vatere o twikire kuvatera murongwa goge, nampili yi kare asi kumudigopera kulironga nkenye sivike ndi kutura pasirugana mapukururo gomoMatjangwa. (Fil. 2:13) Nampo murongwa goge ga kara noyikara yoyiwa; hundira Karunga a ku vatere yipo o demenene koyikara yendi yoyiwa.

TARA HENA