Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

SIRONGWA 57

Yisinke no rugana nsene ono tura nzo zonene?

Yisinke no rugana nsene ono tura nzo zonene?

Nampili ngomu twa hara unene Jehova ntani ose kukondja tu dire kumuguvisa, nye poyiruwo yimwe kuvhura ngatu ture mapuko. Nye nonzo dimwe nonene unene. (1 Vakolinte 6:​9, 10) Nsene o tura nzo zonene, diworoka asi Jehova kapi nga hageka kukuhara ntani age ga liwapaikira kukugusira po nokukuvatera.

1. Yisinke natu rugana yipo Jehova a tu gusire po?

Ava va hara Jehova kuguva unene apa ava dimburura asi vana tura nzo zonene. Nye etumbwidiro lyaJehova kuvahengagwida. Age kwa tanta asi: “Nonzo deni nampili di gehe ngwendi honde, ngadi zera ngwendi yiterengenze.” (Jesaya 1:​18) Nsene tu litezurura kutundilira komutjima, Jehova nga tu gusira po. Ngapi natu yi likida asi tuna litezurura? Pokulivera kweyi twa rugana, nokuhageka kurugana yoyidona nokuhundira Jehova a tu gusire po. Ntani ose kukondja tu nyokerere po magazaro gomadona ndi yirugana yoyidona eyi ya tu ninkisire tu zone, ntani nokuhetekera ko kuparuka kuliza nonompango daJehova.​—Resa Jesaya 55:​6, 7.

2. Ngapi Jehova a ruganesa vakuronambunga va tu vatere nsene tuna zono?

Nsene tuna zono, Jehova kututantera tu ‘zigide vakurona wombungakriste.’ (Resa Jakopo 5:​14, 15.) Vakuronambunga owo kwa hara Jehova nononzwi dendi. Awo kwava ronga omu nava vhura kutuvatera yipo tu tengwidire po elikwatakano lyetu naJehova.​—Vagarata 6:1.

Ngapi omu vakuronambunga ava tu vatere nsene tuna tura nzo zonene? Vakuronambunga vavali ndi vatatu ngava ruganesa Matjangwa va tu vatere tu dimburure asi eyi twa rugana kuna kara epuko. Awo ngava tu pa hena magano nokutukorangeda yipo tu nyokere po kuzona hena. Ntani awo kuvhura ngava tokore asi kapi ngatu lihameka hena moyirugana yimwe yomombungakriste dogoro elikwatakano lyetu naJehova nga li nkondopare. Nsene muntu ogu ga tura nzo zonene kapi ana kulitezurura, vakuronambunga ngava mu gusa mo mombunga yipo va popere mbungakriste.

LIRONGA KO YOYINZI

Lironga omu no likida rupandu kweyi Jehova a tu vatere nsene tuna tura nzo zonene.

3. Kutanta nonzo detu kutuvatera

Apa atu zono ayo kukoresa Jehova, yipo nye, ya wapa kuhundira egusiropo kwendi. Resa Episarome 32:​1-5, makura zogereni epuro eli:

 • Mevango lyokuhoreka nonzo detu, morwasinke twa hepera kuditantera Jehova?

Kugusa ko kutantera Jehova nonzo detu, nsene tu pura hena evatero kovakuronambunga, ose ngatu lizuvha nawa. Likida VIDIYO, makura zogereni epuro eli nali kwama ko.

 • Kuliza novidiyo, ngapi omu vakuronambunga va vaterere Canon a tengure kwaJehova?

Twa hepa kutantera nayinye vakuronambunga, awo kwa karera po va tu vatere. Resa Jakopo 5:16, makura zogereni epuro eli:

 • Morwasinke ayi karere ureru kovakuronambunga va tu vatere nsene tu va tanterera nayinye?

Tanta nonzo doge, tantera vakuronambunga nayinye ntani tambura evatero lyokutunda kwaJehova

4. Ewapaiko lyokugusa muntu mombunga kuturetera uwa

Nsene muntu ogu ga tura nzo zonene a nyoka kukwama nompango daJehova, age kapi ta vhuru hena kuhamena kombungakriste. Age kumugusa mombunga ntani kapi tatu kara nage ndi tu mu uyungise. Resa 1 Vakolinte 5:​6, 11 ntani 2 Johanesa 9-11, makura zogereni epuro eli:

 • Mokumona asi yihaheso kuhahesa yiduva mudima, yisinke nayi horokera mbungakriste nsene tu twikira kukara nomuntu ogu ana kudira kulitezurura?

Sinzi sava va gusa mombunga va ka tengura kombungakriste. Nampili ngomu ya va koresere komutjima pokuvagusa mombunga, ayo ya va vaterere va dimburure asi eyi va rugene epuko. (Episarome 141:5) Likida VIDIYO, makura zogereni epuro eli nali kwama ko.

 • Movidiyo, ngapi omu Sonja ga gwanene mo uwa apa va mu gusire mo mombunga?

Ngapi omu kugusa mombunga ayi . . .

 • yererepeke Jehova?

 • likida asi Jehova kutukwata egano ntani ga tu hara?

5. Jehova kutugusira po apa atu litezurura

Jesus kwa ruganesere sifanekeso esi asi tu vatere tu kwate egano omu a lizuvhu Jehova apa a litezurura muntu. Resa Rukasa 15:​1-7, makura zogereni epuro eli:

 • Yisinke zina kukuronga ezi velise kuhamena Jehova?

Resa Hesekiyeli 33:​11, makura zogereni epuro eli:

 • Yisinke twa hepa kurugana mokulikida asi twa litezurura?

Ngwendi musita, Jehova kupakera mbili nonzwi dendi

VAMWE KUTANTA ASI: “Ame na kara nowoma asi nsene nani tantera vakuronambunga nonzo dange, tava gusa nge mombunga.”

 • Ngapi no limburura muntu ogo ana kuuyunga ngoso?

YINKE ONO LIRONGO?

Nsene tuna tura nzo zonene nokulitezurura ntani nokuhageka kurugana yoyidona, Jehova nga tu gusira po.

Erugururomo

 • Morwasinke ya karera nomulyo tu tantere Jehova nonzo detu?

 • Yisinke natu rugana yipo Jehova a tu gusire po nonzo detu?

 • Nsene tuna tura nzo zenene, morwasinke natu pulira evatero kovakuronambunga?

Heteka eyi

MAUZERA GAMWE

Tara omu mugara gumwe ga limonene nkenda zaJehova ezi va tumbura mwaJesaya 1:18.

Jehova kugusira po (5:​02)

Ngapi vantu navenye ava gwanene mo uwa mewapaiko lyokugusa muntu mombunga?

“Kugusa mombunga kuna kara ewapaiko lyeharo” (Ruhungu, 15 Kudumonkuru 2015)

Lironga omu no fatwilira muntu ogu ga dira kukara asi mbangi eyi ava gusire muntu mombunga

“One kunyoka ava va kere nare moukarelikarunga weni ndi?” (Sirongwa sokoIntaneta)

Mesimwititi “Na hepere kutengura kwaJehova,” lironga eyi ya ninkisire mugara gumwe a lizuvhe asi Jehova yige ga mu vaterere a tengure.

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Kudumogona-Pembagona 2012)