Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

SIRONGWA 56

Gwederera kouumwe womombungakriste

Gwederera kouumwe womombungakriste

Apa atu kara novapuli vakwetu, ose kulizuvha ngwendi moomu ga lizuvhire hompa Ndafita ogu ga tente asi: “Ee, yireru omu ya wapa ayo ya tovara yokukara vantu vaKarunga kumwe ngwendi vantu namumbyendi!” (Episarome 133:1) Uumwe wetu kapi wa wiza po pwawene. Natuvenye kurugana ko yuma yipo tu twikire kukara mouumwe.

1. Yisinke ayi tetukisa kuhamena vantu vaKarunga?

Nsene o za komapongo mosirongo sapeke, kuvhura o dire kuzuvha eraka, nye ove ngo lizuvha asi vana kutambura ntani va kuhara. Morwasinke? Morwa ose kulironga Bibeli pokuruganesa yimbapiratjangwa yokulifana. Ntani ose kukondja yipo tu likide eharo kovakwetu. Yi kare asi kupi twa tunga, natuvenye “kukuga edina Jehova nokumukarera mouumwe.”​—Sefaniya 3:9NW.

2. Yisinke no rugana yipo o gwederere kouumwe womombungakriste?

“Omu lihara-hare nye nonomutjima nadinye.” (1 Peturusa 1:​22) Ngapi natu sikisa mo nonkango odo? Mevango lyokudemenena komapuko govakwetu, twa hepa kudemenena koyikara yawo yoyiwa. Ntani mevango lyokutulisa po ukaume novantu ava va hara eyi twa hara, hetekera ko kudiva vanavazinyetu wokonontundiliro dokulisiga-siga. Twa hepa hena kukondja yipo tu nyokere po malizuvho gelitondororo.​​—Resa 1 Peturusa 2:​17. a

3. Yisinke no rugana nsene kapi ono kulizuvha noMukriste mukweni?

Nampili ngomu twa kara mouumwe, ose kapi twa sikilira mo. Poyiruwo yimwe, ose kuguvisa ndi kuhandukisa wopeke. Eyi yiyo Nonkango daKarunga adi tu tanterere asi: “Omu dongwenene po vakweneni moomu ga mu dongwenena po Hompa.” (Resa Vakorosi 3:​13.) Ose kuguvisa Jehova yikando yoyinzi, nye nampili ngoso age kutugusira po. Yipo nye, age kuna hara nose tu gusire po vapuli vakwetu. Nsene ono dimburura asi kweli ogu wa handukisa, rugana ko yuma yipo mu kohonone po udigu.​—Resa Mateusa 5:​23, 24. b

LIRONGA KO YOYINZI

Gazadara ko nonkedi omu no gwederera kouumwe nombili zomombungakriste.

Yisinke no rugana yipo o tulise po mbili?

4. Nyokera po elitondororo

Twa hepa kuhara vanavazinyetu navenye. Nye ayo kuvhura yi tu karere udigu kuhara muntu ogu ga lisiga nose. Yisinke nayi tu vatera? Resa Yirugana 10:​34, 35, makura zogereni mapuro aga:

 • Jehova kutambura vantu navenye yipo va kare Nombangi dendi. Ngapi no honena Jehova monkedi ezi o tara vantu ava va lisiga nove?

 • Nkareso musinke zelitondororo ava likida vantu womomukunda gweni, wa hepa kunyokera po?

Resa 2 Vakolinte 6:​11-13, makura zogereni epuro eli:

 • Ngapi no tulisa po ukaume novantu wokonontundiliro dokulisiga-siga?

5. Gusira po vakweni nokutulisa po mbili

Jehova kutugusira po nampili ngomu a dili kutuzonena. Resa Episarome 86:​5, makura zogereni mapuro aga:

 • Yisinke ga liwapaikira kurugana Jehova?

 • Morwasinke ono karere norupandu kweyi Jehova a tu gusire po?

 • Yisinke nayi tu ninkisa yi tu karere udigu kugusira po wopeke?

Ngapi natu honena Jehova yipo tu twikire kukara mouumwe novanavazinyetu? Resa Yisewe 19:​11, makura zogereni epuro eli:

 • Nsene gumwe ana kuhandukisa, yisinke no rugana yipo o tulise po mbili?

Poyiruwo yimwe ose kuhandukisa wopeke. Yisinke natu rugana nsene yi horoka oyo? Likida VIDIYO, makura zogereni epuro eli nali kwama ko.

 • Kuliza novidiyo, yisinke ga rugene munazinyetu gomukadi yipo a tulise po mbili?

6. Demenena koyikara yoyiwa yovanavazinyetu

Apa atu lidiva novanavazinyetu, ose kuyadiva yikara yawo yoyiwa nomaupirankondo gawo. Ngapi natu demenena koyikara yawo yoyiwa? Likida VIDIYO, makura zogereni epuro eli nali kwama ko.

 • Yisinke nayi kuvatera o dimburure yikara yoyiwa yovanavazinyetu?

Jehova kudemenena koyikara yetu yoyiwa. Resa 2 Histoli 16:9a, makura zogereni epuro eli:

 • Ngapi ono kulizuvha pokudiva asi Jehova kudemenena koyikara yetu yoyiwa?

Nampili diamande zongwa kwa kara noudigu wongandi, nye azo simpe mulyo. Mokulifana, vanavazinyetu navenye kapi va sikilira mo, nye navenye mulyo kwaJehova

VAMWE KUTANTA ASI: “Ga hepa kurugana ko yuma muntu komeho ni mu gusire po.”

 • Morwasinke natu liwapaikilira kugusira po wopeke?

YINKE ONO LIRONGO?

Kuvhura o gwederere kouumwe womombungakriste pokugusira po nokulikida eharo kovanavazinyetu navenye.

Erugururomo

 • Ngapi no nyokera po elitondororo?

 • Yisinke no rugana nsene kapi ono kulizuvha noMukriste mukweni?

 • Morwasinke ono harere kuhonena Jehova pokugusira po wopeke?

Heteka eyi

MAUZERA GAMWE

Lironga omu sifanekeso simwe saJesus nasi tu vatera tu nyokere po kupangura wopeke.

Ligusa nkambo (6:​56)

Kuvhura tu hundire egusiro po nsene kuna kulizuvha asi kapisi mepuko tuna kara ndi?

“Kugusira po kutuvatera tu tulise po mbili (Ruhungu, 1 Mangundu 2002)

Tara omu vagara vavali ava va kulire nonkareso zelitondororo va ya kere mouumwe.

Johny naGideon: Kwa kere nonkore ngesi vakaume (6:​42)

Tara nonkedi dimwe omu no kohonona po udigu komeho u rete udigu mombungakriste.

“Kohonona po madiro kulizuvha monkedi zombili” (Ruhungu, Kudumonkuru 2016)

a Mauzera 6 kwa zogera omu eharo ali tumangeda Vakriste va nyokere po kuhanesa ehamba lyomukagu.

b Mauzera 7 kwa zogera omu no kohonona po maudigu gongesefa neyi yopaveta.