Zende koyikaramo

Zende koyikaramo


Novidiyo noyirongwa yomoRuha 4

Novidiyo noyirongwa yomoRuha 4

 48 Horowora nawa vakaume woge

MAUZERA GAMWE

“Ngapi nani tulisa po vakaume wovawa?” (Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1, egaununo 8)

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Kudumogona-Pembagona 2012)

 49 Ngapi omu epata lyoge nali kara noruhafo?—Ruha 1

MAUZERA GAMWE

Truly in Love (4:26)

“Vakadi, morwasinke nomu limburukwira koupangeli?” (Ruhungu, 1 Kudumonkuru 2010)

 50 Ngapi omu epata lyoge nali kara noruhafo?—Ruha 2

Popera vana woge (vidiyo)

“Jesus nonkondo unene kupitakana nompepo donondona” (Lirongera ko koMurongi goMunene, egaununo 10)

“Omu Jesus va mu popererere” (Lirongera ko koMurongi goMunene, egaununo 32)

MAUZERA GAMWE

“Yirongwa ntazimwe eyi va hepa kulironga vanona” (Awake! No. 2 2019)

“Yisinke za uyunga ko Bibeli kuhamena omu natu pakera mbili vakondi wovakurupe?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Ngapi omu vaguhya nava kara nelikwatakano lyenene novana vawo wovagara?” (Ruhungu, 1 Mangundu 2011)

51 Ngapi natu hafesa Jehova kupitira mononkango detu?

MAUZERA GAMWE

“Kutuka kudona ndi?” (Sirongwa sokoIntaneta)

52 Morwasinke ya karera nomulyo eyi atu dwara nomu atu moneka?

MAUZERA GAMWE

“Ngapi omu ani moneka?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena noTattoo?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Maliwapaiko nondwareso zovantu ngazi pundukisa nge” (Awake!, 22 Sindimba 2003)

53 Horowora yilihafeso eyi ayi hafesa Jehova

MAUZERA GAMWE

“Yilihafeso yoge kukuretera uwa ndi?” (Ruhungu, 15 Sikukutu 2011)

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Nsinano 2010)

54 Yilye “mukareli gokulimburukwa gonondunge” ntani yisinke a rugana?

MAUZERA GAMWE

55 Vatera mbungakriste zeni

MAUZERA GAMWE

“Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena kugava yiumurongo?” (Sirongwa sokoIntaneta)

56 Gwederera kouumwe womombungakriste

Kara muntu gomuwa! (5:10)

MAUZERA GAMWE

Ligusa nkambo (6:56)

“Kugusira po kutuvatera tu tulise po mbili” (Ruhungu, 1 Mangundu 2002)

“Kohonona po madiro kulizuvha monkedi zombili” (Ruhungu, Kudumonkuru 2016)

57 Yisinke no rugana nsene ono tura nzo zonene?

MAUZERA GAMWE

Jehova kugusira po (5:02)

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Kudumogona-Pembagona 2012)

58 Twikira kulimburukwa Jehova

MAUZERA GAMWE

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Sikukutu 2011)

59 Kuvhura o lididimikire mahepeko

MAUZERA GAMWE

60 Twikira kuhedera pepi naJehova

Eparu lyewa po (3:31)

MAUZERA GAMWE

“Yererepeka Musiti goge pokulitulira po yitambo yopampepo” (Ruhungu, 15 Pembankuru 2004)

Kareni sikurona, ‘Ezuva lyaJehova lyenene pepi lina kara’ (Ruhungu, 1 Kudumonkuru 2009)