Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

SIRONGWA 39

Omu Karunga a tara honde

Omu Karunga a tara honde

Honde mulyo unene. Kapi tatu vhuru kuparuka twa hana honde. Mokumona asi Karunga yige Musiti, age ga kara nononkondo dokututantera omu natu ruganesa honde. Yisinke ga uyunga kuhamena honde? Kuvhura tu zi lye ndi va zi tu ture morutu ndi? Ntani ngapi no tura po matokoro gomawa kuhamena honde?

1. Ngapi omu Jehova a tara honde?

Jehova kwa tanterere vakareli vendi vanare asi: “Mwenyo gwankenye sinamwenyo kwa kara mohonde.” (Levitikus 17:​14) Jehova kutara honde asi eparu. Mokumona asi eparu uhwi ou wa tunda kwaKarunga ntani kwa pongoka, honde nazo kwa pongoka.

2. Yisinke ga nyokesa Karunga kuhamena honde?

Jehova kwa pangerere vakareli vendi va dire kulya honde. (Resa Genesis 9:4 ntani Levitikus 17:​10.) Age kwa rugurukire mpangera ezi apa mbungagendesi za tanterere Vakriste asi: “Mwa ha lihameka . . . kohonde.”​—Resa Yirugana 15:​28, 29NW.

Yisinke ayi tanta kudira kulihameka kohonde? Nsene ndokotora aku tantera asi wa ha nwa marovhu, ove ngo hageka kuganwa. Nye ove ngo lya nondya edi da kara nomarovhu ndi va ku vendwe marovhu mononsipa ndi? Hawe. Mokulifana, ose kapi tatu vhuru kunwa honde ndi tu lye nyama zosikorama esi sina dili kuzoza honde. Ntani kapi tatu vhuru kulya nondya edi vana vhongo nohonde.

Ngapi kuhamena kuruganesa honde ngouhaku? Nonkedi dimwe omu ava ruganesa honde, kapi da liza noveta zaKarunga. Eyi kwa kwatera mo kutura muntu honde ndi maruha gohonde aga; yoyigeha, yoyizera, yokukankesa honde ntani mema gomohonde. Mauhaku gamwe kapi aga teza po nawa-nawa veta zaKarunga. Pasihonena, poyiruwo yimwe awo kurugana turuhagona toruha rumwe rohonde. Ano poyiruwo yimwe, awo kuruganesa honde zomuntu mwene. Momaukaro aga, nkenye ogu ga hepa kutura po etokoro lyanyamwendi. a​—Vagarata 6:5.

LIRONGA KO YOYINZI

Lironga omu no tura po matokoro kuhamena uhaku omu mwa hamena honde.

3. Horowora uhaku ou au hafesa Jehova

Ngapi omu natu tura po matokoro gokuhamena uhaku aga ga liza nomutaro gwaKarunga? Likida VIDIYO, makura zogereni eyi ya karera mulyo kurugana eyi nayi kwama ko.

 • Kanderera yipo o gwane nondunge.​—Jakopo 1:5.

 • Rugana epaparo kuhamena nompango domoBibeli nomu no di tura pasirugana.​—Yisewe 13:16.

 • Diva mauhaku aga ga kara momukunda gweni.

 • Diva uhaku ou no dira kutambura.

 • Divilisa asi etokoro eli no tura po lya hepa kukuninkisa o kare nezwi lyewa lyokomutjima.​—Yirugana 24:​16. b

 • Kwato ogu na kutulira po etokoro omu mwa hamena ezwi lyoge lyokomutjima, yi kare asi mulikwali goge ndi mukuronambunga ndi ogu a ku rongo Bibeli.​—Varoma 14:12.

 • Tjanga etokoro lyoge yipo ngava li dive vantu.

4. Nombangi daJehova kupapara uhaku wouwa po

Ose kuvhura tu limburukwe veta zaKarunga zokuhamena honde ntani nokugwana uhaku wouwa omu mwa dira kuhamena honde. Likida VIDIYO.

Resa Titusa 3:​2, makura zogereni epuro eli:

 • Morwasinke natu uyungira nefumadeko novandokotora nsene kuna kuzogera nawo kuhamena uhaku?

Eyi natu dira kutambura

Eyi va hepa kutokora Vakriste

A. Mema gomohonde

Turuhagona tomena gomohonde

B. Yininke yoyizera

Turuhagona toyininke yoyizera

C. Yokukankesa honde

Turuhagona toyininke yokukankesa honde

D. Yininke yoyigeha

Turuhagona toyininke yoyigeha

 5. Nsene kwa hamene mo turuhagona tohonde

Mohonde kwa kara mo yininke yine. Ayo kuna kara yininke yoyigeha, yoyizera, yokukankesa honde ntani mema gomohonde. Yininke eyi yine kwa kara noturuhagona. c Turuhagona tumwe otu kuturuganesa monomutji edi adi hakura mauvera ndi kuvatera mokukankesa honde.

Nkenye Mukriste ga hepa kutura po etokoro kuhamena turuhagona tohonde kuliza nezwi lyendi lyokomutjima eli ga deura. Vamwe kuvhura va tokore kunyoka uhaku omu mwa hamena turuhagona tohonde. Nye vamwe ezwi lyawo lyokomutjima kuvhura li va pulisire va tambure turuhagona.

Nsene kuna kutura po etokoro, gazadara ko epuro eli:

 • Ngapi nani fatwilira ndokotora konda zeyi nina kunyokera ndi nina kutambwira maruha aga gohonde?

GUMWE KUVHURA A PURE ASI: “Morwasinke ya karera epuko kutambura honde?”

 • Ngapi ono kugazara?

YINKE ONO LIRONGO?

Jehova kuna hara tu nyokere po kuruganesa honde monkedi zepuko.

Erugururomo

 • Morwasinke Jehova a tarere honde asi kwa pongoka?

 • Ngapi omu twa yi diva asi veta zaKarunga zokudira kulihameka kohonde kwa hamena mo kudira kuzilitura morutu?

 • Ngapi no tura po matokoro gomawa kuhamena uhaku omu mwa hamena honde?

Heteka eyi

MAUZERA GAMWE

Yisinke no gazadara ko komeho o tokore kutambura uhaku omu mwa hamena honde zanyamoge?

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 15 Sikukutu 2000)

Yisinke no gazadara nsene kuna kutura po etokoro kuhamena turuhagona tohonde?

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 15 Pembagona 2004)

Yisinke ya vaterere ndokotora gumwe a yi pure asi mutaro gwaJehova kohonde kwa kara mouhunga?

“Ame na tambwire omu Karunga a tara honde” (Awake!, 8 Sindimba 2003)

Lironga omu vakuronambunga ava va kara moKomitiye zeruganeno kumwe noSipangero ava vatere vanavazinyetu.

Jehova kuvatera vaveli (10:23)

a Tara Sirongwa 35 “Omu no tura po matokoro gomawa.”

b Tara  sitwa 5 “Nsene kwa hamena mo turuhagona tohonde,” ntani Mauzera 3, “Uhaku omu mwa hamena honde.”

c Vandokotora vamwe kutara yininke yine yohonde asi ayo turuhagona tohonde. Yipo nye, wa hepa kufaturura etokoro lyoge lyokudira kutambura honde mudima ndi yininke yoyigeha, yoyizera, yokukankesa honde ntani mema gomohonde.