Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

SIRONGWA 42

Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena udike ntani nonkwara?

Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena udike ntani nonkwara?

Monompo dimwe, vantu kwa pura asi muntu nga gwana tupu ruhafo nsene a kwara. Nye vamwe ava va kwara kapi va kara noruhafo ntani vadike vamwe kwa kara noruhafo. Bibeli kwa tanta asi udike ntani nonkwara, nayinye kuna kara uhwi.

1. Mauwa musinke ga kara moudike?

Bibeli kutanta asi: ‘Ogu ana kukwara, ta wapeke, nye ogu ana kudira kukwara, ga pitakana gwina.’ (Resa 1 Vakolinte 7:​32, 33, 38.) Ngapi omu muntu gomudike “ga pitakana” gokukwara? Vakriste wovadike kapi va kara nomulikwali ogu nava hepa kupakera mbili. Yipo nye, awo kwa kara noumanguruki wounzi. Pasihonena, vamwe kutamununa sirugana sawo, ngwendi pokudirukira kosirongo sapeke yipo va ka zuvhise mbudi zongwa. Unene po, awo kuvhura va ruganese siruwo sawo va hedere Jehova pepi.

2. Mauwa musinke ga kara mo mononkwara dopaveta?

Ngwendi udike, mononkwara kwa kara mo mauwa. Bibeli kutanta asi: “Vavali va pitakana gumwe.” (Muudisi 4:9) Vakriste ava va kwara kulimonena usili wononkango odo apa ava tura pasirugana nompango domoBibeli. Apa ava likwara vantu paveta, awo kulitumbwidira asi ngava lihara nokulifumadeka. Yipo nye, nonkwara dawo kunkondopara kupitakana vantu ava va dira kulikwara paveta. Vana vawo nawo ngava lizuvha epopero.

3. Ngapi omu Jehova a tara nonkwara?

Apa Jehova ga kwarekere vantu wokuhova, age kwa tente asi: “Yipo nye a sigire mugara [oguhwe] nozina, makura ta likwatakana namukadendi.” (Genesis 2:​24) Jehova kuna hara valikwali va lihare nokulikwatana eparu lyawo nalinye. Age kwa pulisira valikwali va lizumbe tupu nsene gumwe ana hondere. Moukaro owo, Jehova ga gava nonkondo komulikwali ogu vana zonene yipo a tokore nsene asi ta zumbu mukwawo ndi hawe. a (Mateusa 19:9) Jehova kapi ga pulisira Vakriste va kware masupareko.​—1 Timoteusa 3:2.

LIRONGA KO YOYINZI

Lironga omu no kara noruhafo ntani nomu no hafesa Jehova yi kare asi wa kwara ndi o mudike.

4. Ruganesa nawa uhwi woudike

Jesus kwa tere udike ngouhwi. (Mateusa 19:11, 12) Resa Mateusa 4:​23, makura zogereni epuro eli:

 • Ngapi omu Jesus ga ruganesere uhwi woudike a karere Oguhwe nokuvatera wopeke?

Vakriste kuvhura va hafere udike wawo ngwendi moomu ga yi rugene Jesus. Likida VIDIYO, makura zogereni epuro eli nali kwama ko.

 • Ngapi omu Vakriste nava ruganesa udike wawo monkedi zongwa?

Wa yi diva ndi?

Bibeli kapi za tanta asi nonomvhura musinke na kwara muntu. Nampili ngoso, azo kukorangeda muntu a ndindire dogoro ana piti madowo gosiudinkantu. Morwa posiruwo oso malizuvho gokuligwanekera panyama kuvhura kuninkisa mudinkantu a ture po matokoro gepuko.​—1 Vakolinte 7:36.

5. Horowora nawa mulikwali

Kuhorowora mulikwali kuna kara etokoro lyenene eli ngo tura po. Resa Mateusa 19:​4-6, 9, makura zogereni epuro eli:

 • Morwasinke Vakriste nava dilira kundundanena nonkwara?

Bibeli ngazi kuvatera o dive yikara eyi ayi ninkisa muntu a kare mulikwali gomuwa. Nye somulyo po, twa hepa kupapara mulikwali ogu ga hara Jehova. b Resa 1 Vakolinte 7:​39 ntani 2 Vakolinte 6:​14. Makura zogereni mapuro aga:

 • Morwasinke natu kwarera tupu Vakriste vakwetu?

 • Ngapi ono kugazara na lizuvha Jehova nsene tu kwara muntu ogu ga dira kumuhara?

Nsene va kutira yimuna yokulisiga kondjoko zimwe, ayo ngayi hepa. Mokulifana, nsene Mukriste a kwara muhapuli, nga ligwanekera nomaudigu gomanzi

6. Tara nonkwara ngwendi moomu adi tara Jehova

Vagara vamwe womoIsraeli ngava zumbu vakadi vawo pwa hana konda zomulyo. Resa Marakiya 2:​13, 14, 16, makura zogereni epuro eli:

 • Morwasinke Jehova ga nyengera elizumbo pwa hana konda ezi va pulisira moBibeli?

Nsene gumwe govalikwali a hondera nokuzumba mukwawo, ayo ngayi koresa mulikwali gwendi novanona

Likida VIDIYO, makura zogereni epuro eli nali kwama ko.

 • Nsene asi ove kwa kwara muhapuli, yisinke no rugana yipo o kare noruhafo?

7. Tura pasirugana noveta daJehova kuhamena nonkwara

Muntu ga hepa kukondja unene yipo a ture pasirugana noveta daJehova kuhamena nonkwara. c Jehova kutungika ava ava kondjo unene. Likida VIDIYO.

Resa Vahebeli 13:​4, makura zogereni mapuro aga:

 • Ngapi ono kugazara, noveta daJehova dokuhamena nonkwara nongwa ndi? Morwasinke ono kuuyungira ngoso?

Mokumona asi moyirongo yoyinzi, epangero kundindira vantu va ture nonkwara dawo ndi elizumbo paveta, Jehova kundindira Vakriste va rugane yininke oyo. Resa Titusa 3:​1, makura zogereni epuro eli:

 • Nsene asi wa kwara, nokwara doge wa di tura paveta ndi?

GUMWE KUVHURA A PURE ASI: “Morwasinke nani kwarera paveta? Epuko musinke lya kara po mokutunga kumwe?”

 • Ngapi no limburura?

YINKE ONO LIRONGO?

Udike ntani nonkwara kuna kara uhwi wokutunda kwaJehova. Navenye kuvhura va gwane ruhafo nsene va kwama nompango daJehova.

Erugururomo

 • Ngapi omu muntu na ruganesa nawa udike wendi?

 • Morwasinke Bibeli azi uyungire asi twa hepa kukwara tupu Mukriste mukwetu?

 • Konda musinke va pulisira moMatjangwa zeyi valikwali nava lizumbira?

Heteka eyi

MAUZERA GAMWE

Yisinke ayi tanta “kukwara mwaHompa”?

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 1 Pembankuru 2004)

Tarera novidiyo ntatu edi nadi kuvatera o ture po matoko gomawa kuhamena kulivandekera nononkwara.

Liwapaikira nonkwara (17:05)

Lironga eyi ya ninkisa munazinyetu ayi pure asi Jehova ga mu pa yoyinzi kupitakana eyi ga siga.

Ame kwa gazarere asi nga lironga usili (1:​56)

Yininke musinke va hepa kugazadara ko valikwali komeho va lizumbe ndi va ligaunuke?

Fumadeka “eyi ga mangakana Karunga” (Ruhungu, Sindimba 2018)

a Tara Mauzera 4 eyi ava ligaunukire vamwe nampili kapisi kuna hondere.

b Monompo dimwe, vakurona yiwo ava horowere vana vawo mulikwali. Monompo dangoso, vakurona kapisi va demenene koyimaliwa ndi eyi ga weka, nye va hepa kutara eharo eli ga kara nalyo kwaJehova.

c Nsene kwa tunga nomuntu ogu wa dira kukwara paveta, alyo kuna kara etokoro lyanyamoge mokumukwara ndi o mu sige.