Zende koyikaramo

Zende koyikaramo


Novidiyo noyirongwa yomoRuha 3

Novidiyo noyirongwa yomoRuha 3

 34 Ngapi natu likida Jehova asi twa mu hara?

MAUZERA GAMWE

“Joba kwa twikilire kulimburukwa” (The Bible—What Is Its Message? ruha 6)

Hafesa Jehova (8:16)

 35 Omu no tura po matokoro gomawa

MAUZERA GAMWE

“Tura po matokoro aga aga yererepekesa ko Karunga” (Ruhungu, 15 Kudumogona 2011)

 36 Hungika mwanayinye

MAUZERA GAMWE

Uyunga usili (1:44)

“Kuvhura tu fute mutero ndi?” (Ruhungu, 1 Siwogedi 2011)

 37 Eyi za uyunga Bibeli kuhamena yirugana noyimaliwa

MAUZERA GAMWE

“Yimaliwa ntundiliro zomaudona nagenye ndi?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena kugava?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Eyi azi uyunga Bibeli kuhamena yikwaukarata” (Awake!, Nsinano 2015)

“Ame kwa here unenemarumbasano gononkambe” (Ruhungu, 1 Mangundu 2011)

 38 Likida rupandu kouhwi weparu

MAUZERA GAMWE

“Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena kuligusa ezimo?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“‘Kuvhura tu lihameke momaudano gosiponga ndi?’”(Awake!, 8 Sikukutu 2000)

“Bibeli kuvhura zi vatere nge nsene nina hara kulidipaga ndi?” (Sirongwa sokoIntaneta)

 39 Omu Karunga a tara honde

Epuragero lyaprofesora Massimo P. Franchi, M.D. (1:36)

MAUZERA GAMWE

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 15 Sikukutu 2000)

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 15 Pembagona 2004)

“Ame na tambwire omu Karunga a tara honde” (Awake!, 8 Sindimba 2003)

 40 Ngapi natu kuhuka kosipara saKarunga?

Kara nelipangero (2:47)

MAUZERA GAMWE

“Omu no hageka kukoka makanya” (Awake!, Kudumonkuru 2010)

41 Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena eligwanekero panyama?

 Nyokera po ruhonda (5:06)

MAUZERA GAMWE

“Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena kutunga kumwe nomuntu ogu wa dira kulikwara nage paveta?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Kuligwanekera panyama mugara nomugara ndi mukadi nomukadi epuko ndi?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Kuligwanekera panyama kupitira kokana, nalyo eligwanekero panyama ndi?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Kudumogona 2011)

42 Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena udike ntani nonkwara?

 Vadike wovalimburukwi (3:11)

MAUZERA GAMWE

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 1 Pembankuru 2004)

43 Ngapi Vakriste nava tara marovhu?

MAUZERA GAMWE

“Eyi no rugana nsene wa kara noudigu womarovhu” (Ruhungu, 1 Murongagona 2010)

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 15 Murongankuru 2007)

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Kudumonkuru 2012)

44 Yipito nayinye kuhafesa Karunga ndi?

MAUZERA GAMWE

“Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kudana yipito yimwe?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kudana sipito sehampuruko?” (Sirongwa sokoIntaneta)

“Awo kwa horowora po yomulyo” (Ruhungu, 1 Sindimba 2012)

45 Eyi ayi tanta kukwaterera koulimburukwi

MAUZERA GAMWE

“Nkenye ogu kusimba mudigo gwamwene” (Ruhungu, 15 Nsinano 2006)

46 Morwasinke no ligavera nokugwana ekuho?

MAUZERA GAMWE

“Morwasinke no ligavera kwaJehova?” (Ruhungu, 15 Murongagona 2010)

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Mangundu 2012)

47 Ono liwapaikire kugwana ekuho ndi?

MAUZERA GAMWE