Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

SIRONGWA 43

Ngapi Vakriste nava tara marovhu?

Ngapi Vakriste nava tara marovhu?

Mouzuni mudima, vantu kwa kara nomagano gokulisiga kuhamena marovhu. Vantu vamwe kuhafera kunwa marovhu kumwe novakwawo. Nye vamwe kapi ava nu. Ano vamwe kunwa dogoro vana korwa. Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena marovhu?

1. Ayo epuko kunwa marovhu ndi?

Bibeli kapi za silika kunwa marovhu. Nye azo kutanta asi “vhinyu zokukuhafesa” kuna kara umwe womauhwi aga ga tu pa Karunga. (Episarome 104:​14, 15) Vagara novakadi vamwe wovalimburukwi ava va tumbura moBibeli ngava nu marovhu.​​—1 Timoteusa 5:23.

2. Mapukururo musinke za gava Bibeli kwava ava nu marovhu?

Jehova kwa nyenga unkorwe ntani nava ava nu unene marovhu. (Vagarata 5:​21) Nonkango dendi kutanta asi: “Nokulipakerera si novantu ava ava nu unene vhinyu.” (Yisewe 23:​20) Yi kare asi kupi tuna kara, nsene asi tatu tokora kunwa marovhu, kapisi tu nwe unene dogoro tu dire kugazara nawa nokudira kudiva eyi tuna kuuyunga nokurugana. Ntani twa ha tura ukanguki wetu mosiponga. Nsene kapi atu vhuru kulipangera asi marovhu gokuhura kupi natu nwa, twa hepa kuhageka kunwa.

3. Ngapi natu likida asi twa fumadeka etokoro lyovakwetu kuhamena marovhu?

Nkenye gumwe ga hepa kutokora nsene asi ta nu marovhu. Twa ha pangureni muntu ogu a nu marovhu ndi asi tu sininike muntu ogu a dili kunwa marovhu a nwe. (Varoma 14:​10) Ose kutokora kudira kunwa nsene asi ayo kuvhura yi kundame wopeke momudona. (Resa Varoma 14:​21.) Twa ha ‘kondjera uwa wanyamwetu, nye tu kondjere wovakwetu.’​—Resa 1 Vakolinte 10:​23, 24.

LIRONGA KO YOYINZI

Lironga nompango domoBibeli edi nadi kuvatera o tokore nsene asi kuvhura o nwe ntani marovhu gokuhura kupi no nwa. Ntani lironga eyi no rugana nsene wa kara noudigu wokunwa marovhu.

4. Tokora nsene kuvhura o nwe marovhu

Ngapi omu Jesus ga tere kunwa marovhu? Mokugwana elimbururo, tara sitetu sokuhova esi ga rugene. Resa Johanesa 2:​1-11, makura zogereni mapuro aga:

 • Yisinke natu lirongera ko kositetu esi kuhamena omu Jesus ga tere marovhu ntani novantu ava ava nu marovhu?

 • Mokumona asi Jesus kapi ga silikire kunwa marovhu, ngapi Mukriste na tara muntu ogu a tokora kunwa marovhu?

Nye nampili ngomu Mukriste ga kara nemanguruko lyokunwa marovhu, kapi yina kutanta asi ga hepa kuganwa nkenye apa. Resa Yisewe 22:​3, makura zogereni maukaro aga naga kuvatera o dive nsene asi to nu ndi hawe:

 • Nsene kuna kusinga ndi kuna kuruganesa ehina.

 • Nsene kuna kara nomarutu gavali.

 • Ndokotora ta ku tantere o hageke kunwa.

 • Kapi o vhuru kulipangera asi marovhu gokuhura kupi no nwa.

 • Veta kapi za ku pulisira kunwa marovhu.

 • Nsene kuna kara nagumwe ogu ga hageka kunwa morwa kapi nga vhuru kulipangera.

Kuvhura o gavere marovhu kekwareko ndi koyipito yapeke ndi? Mokugwana magano aga naga kuvatera o tokore, likida VIDIYO.

Resa Varoma 13:​13 ntani 1 Vakolinte 10:​31, 32. Konyima zokuresa nkenye etjangwa, zogereni epuro eli:

 • Ngapi omu mpango ezi nazi kuvatera o ture po etokoro eli nali hafesa Jehova?

Nkenye Mukriste ga hepa kutokora nsene ta nu marovhu ndi hawe. Nampili ngomu a nu marovhu, nye poyiruwo yimwe kuvhura a dire kunwa

5. Tokora asi marovhu gokuhura kupi no nwa

Nsene o tokora kunwa marovhu, diworoka asi nampili ngomu Jehova ga dira kusilika kunwa marovhu, nye age kwa nyenga unkorwe. Morwasinke? Resa Hoseya 4:​11, 18, makura zogereni epuro eli:

 • Yisinke nayi horoka nsene muntu a nwa unene marovhu?

Ngapi natu nyokera po kunwa unene marovhu? Twa hepa kulinunupika. Resa Yisewe 11:​2, makura zogereni epuro eli:

 • Morwasinke ya karera mulyo kutura po etokoro asi marovhu gokuhura kupi no vhura kunwa?

6. Nyokera po kunwa unene marovhu

Tara eyi ya vaterere mugara gumwe a hageke kunwa unene marovhu. Likida VIDIYO, makura zogereni mapuro aga naga kwama ko.

 • Kuliza novidiyo, ngapi omu marovhu ga kundamene nkareso zaDmitry?

 • Ga vhulire kuhageka kunwa marovhu pomuhowo ndi?

 • Ngapi omu ga hagekere kunwa marovhu?

Resa 1 Vakolinte 6:​10, 11, makura zogereni mapuro aga:

 • Ngapi omu Jehova a tara unkorwe?

 • Yisinke yina kulikida asi muntu ogu a nu unene marovhu kuvhura a litjindje?

Resa Mateusa 5:​30, makura zogereni epuro eli:

 • Kukamuna kuwoko kwa fanekesa malizambero aga twa hepa kutura po yipo tu hafese Jehova. Yisinke no rugana nsene ove kwa kara noudigu wokunwa unene marovhu? a

Resa 1 Vakolinte 15:​33, makura zogereni epuro eli:

 • Ngapi omu vakaume woge nava kundama monkedi ezi o nu marovhu?

GUMWE KUVHURA A PURE ASI: “Kunwa marovhu epuko ndi?”

 • Ngapi no limburura?

YINKE ONO LIRONGO?

Jehova kwa tu pa marovhu yipo ga tu hafese, nye age kwa nyenga unkorwe.

Erugururomo

 • Yisinke za uyunga Bibeli kuhamena marovhu?

 • Siponga musinke sa kara mo mokunwa unene marovhu?

 • Ngapi natu likida asi twa fumadeka etokoro lyovakwetu kuhamena marovhu?

Heteka eyi

MAUZERA GAMWE

Ngapi omu vadinkatu nava tura po matokoro gomawa kuhamena marovhu?

Kapisi kugazara tupu marovhu (2:​31)

Lironga eyi no rugana yipo o hageke kunwa unene marovhu.

“Eyi no rugana nsene wa kara noudigu womarovhu” (Ruhungu, 1 Murongagona 2010)

Vakriste kuvhura va zerure nonkinda meguru ndi?

“Mapuro gokutunda kovaresi” (Ruhungu, 15 Murongankuru 2007)

Tara eyi ya vaterere mugara gumwe a hageke kunwa unene marovhu mesimwititi “Ame ngani nu unene.”

“Bibeli kurundurura eparu lyovantu” (Ruhungu, 1 Kudumonkuru 2012)

a Vantu ava ayi digopere kuhageka kunwa unene marovhu, va hepa evatero lyovandokotora. Sinzi sovandokotora kutanta asi ava va kere noudigu wokunwa marovhu kapisi va nwe marovhu.