Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

SIRONGWA 16

Yisinke ga rugene Jesus apa ga kere pevhu?

Yisinke ga rugene Jesus apa ga kere pevhu?

Sinzi sovantu kugazara Jesus ngomukeke ndi muporofete ndi ngomuntu ogu vana kudipaga. Nye kuvhura tu lironge yoyinzi kumuhamena nsene tu konakona eparu lyendi. Mosirongwa esi tatu ka lironga yininke yimwe yomulyo eyi ga rugene Jesus ntani nomu nayi kuvatera.

1. Sirugana musinke sa kere nomulyo kwaJesus?

Sirugana ‘sokuudisa mbudi zongwa zoUntungi waKarunga’ kwa kere nomulyo kwaJesus. (Resa Rukasa 4:43.) Age kwa tanterere vantu mbudi zongwa asi Karunga nga tulisa po Uhompa ndi epangero eli nga li gusa po maudigu nagenye govantu. a Jesus kwa rugene unene yipo a tantere vantu mbudi zongwa ure wonomvhura ntatu noharufa.—Mateusa 9:35.

2. Morwasinke Jesus nga ruganene yitetu?

Bibeli kwa tumbura ‘yirugana yononkondo noyitetu noyidiviso, eyi ga ruganene’ Karunga kupitira mwaJesus. (Yirugana 2:22) Karunga kwa pere Jesus nonkondo dokupangera mukarompepo nokukutika vantu wovanzi nokuverura vaveli ntani nokupindura vantu koufe. (Mateusa 8:23-27; 14:15-21; Marukusa 6:56; Rukasa 7:11-17) Yitetu eyi nga rugana Jesus kwa likidire asi Karunga ga mu tumine. Ayo kwa likidire hena asi Jehova ga kara nononkondo dokugusa po maudigu getu nagenye.

3. Yisinke natu lirongera ko monkedi ezi nga paruka Jesus?

Jesus nga limburukwa Jehova nkenye apa. (Resa Johanesa 8:29.) Jesus nga rugana nayinye eyi ngava mu tantere oGuhwe. Nampili ngomu ngava mu rwanesa, age kwa limburukwire dogoro konomfa dendi. Age kwa likidire asi vantu kuvhura yi va tompoke kukarera Karunga nampili kuna kuligwanekera nomaudigu. Jesus kwa tu “sigira sihonena, [tu] rugane moomu nga rugana age.”1 Peturusa 2:21.

LIRONGA KO YOYINZI

Konakona omu Jesus nga tantere vantu mbudi zongwa nokurugana yitetu.

4. Jesus nga tantere vantu mbudi zongwa

Jesus nga gendi sinano sosire yipo a tantere vantu wovanzi mbudi zongwa. Resa Rukasa 8:1, makura zogereni mapuro aga:

 • Jesus kwa zuvhisilire tupu vantu ava ngava wiza kwendi ndi?

 • Yisinke nga rugana Jesus yipo a gwane vantu?

Karunga kwa pumbire asi Mesiyasa nga tantera vantu mbudi zongwa. Resa Jesaya 61:1, 2, makura zogereni mapuro aga:

 • Ngapi omu Jesus ga sikisire mo uporofete ou?

 • Vantu naina vana hepa mbudi zongwa ezi ndi?

5. Jesus kwa rongere vantu yirongwa yomulyo

Kugusa ko kuzuvhisa mbudi zongwa zoUhompa waKarunga, Jesus nga rongo vantu yirongwa yomulyo. Koneka yimwe eyi ga rongere vantu peUdiso lyopoNdundu. Resa Mateusa 6:14, 34 ntani 7:12, makura zogereni mapuro aga:

 • Yirongwa musinke yomulyo ga rongere Jesus monovelise edi?

 • Yirongwa eyi kuvhura simpe yi tu vatere naina ndi?

6. Jesus kwa rugene yitetu

Jehova kwa pere Jesus nonkondo dokurugana yitetu. Mokugwana sihonena simwe, resa Marukusa 5:25-34 ndi likida VIDIYO. Makura zogereni mapuro aga naga kwama ko.

 • Ehuguvaro musinke ga kere nalyo mukadi gokuvera gomovidiyo?

 • Yisinke ono hafere kuhamena sitetu esi?

Resa Johanesa 5:36, makura zogereni epuro eli:

 • Umbangi musinke ya likidire yitetu eyi ga rugene Jesus?

Wa yi diva ndi?

Sinzi soyininke eyi twa diva kuhamena Jesus kwa tunda monobuke ne domoBibeli edi ava tumbura asi Mavangeli. Ado kuna kara Mateusa, Marukusa, Rukasa ntani Johanesa. Nkenye mutjangi gonobuke odo kwa gwedererere ko mauzera gamwe kuhamena Jesus. Apa atu resa nobuke nadinye ne, ado kutuvatera tu dive nawa eparu lyaJesus.

 • MATEUSA

  yige ga hovere kutjanga Evangeli lyendi. Alyo kututantera yininke yoyinzi eyi ga rongere Jesus, unene po eyi ga rongere kuhamena Uhompa waKarunga.

 • MARUKUSA

  yige ga tjenge Evangeli lyesupi po. Alyo kututantera kuhamena yihorokwa yoyinzi yoyiwa.

 • RUKASA

  kwa demenena kekanderero ntani nomu Jesus nga tekura vakadi.

 • JOHANESA

  kututantera yininke yoyinzi eyi nga tantere Jesus vakwawo novantu wopeke. Eyi kutuvatera tu dive nkareso zaJesus.

VAMWE KUTANTA ASI: “Jesus kwa kere tupu mugara gomuwa, nye kapisi yige Mesiyasa.”

 • Ngapi ono kugazara?

YINKE ONO LIRONGO?

Jesus nga tantere vantu kuhamena Uhompa waKarunga nokurugana yitetu ntani age nga limburukwa Jehova nkenye apa.

Erugururomo

 • Sirugana musinke sa kere nomulyo kwaJesus?

 • Morwasinke ga ruganene Jesus yitetu?

 • Yirongwa musinke yomulyo ga rongere Jesus?

Heteka eyi

MAUZERA GAMWE

Yisinke nga rongo unene Jesus?

“Uhompa waKarunga mulyo unene kwaJesus” (Ruhungu, 1 Sikukutu 2014)

Morwasinke natu yi pulira asi yitetu yaJesus ya horokere?

“Yisinke natu lirongera ko koyitetu yaJesus?” (Ruhungu, 15 Pembankuru  2004)

Resa omu nkareso zaJesus zokulizambera za kundamene mugara gumwe.

“Ngani ligazara tupu nyamwange” (Ruhungu, 1 Mangundu 2014)

Tara yirugana yaJesus omu va yi kwamesa kuliza nomu ya horokere.

“Yihorokwa yemeparu lyaJesus pevhu” (Mauzera gomoNonkango daKarunga, Ruha 4)

a Yirongwa 31-33 nga yi ka zogera Uhompa waKarunga momunene.