Zende koyikaramo

Zende koyikaramo


Novidiyo noyirongwa

Novidiyo noyirongwa

 01 Ngapi omu Bibeli nazi kuvatera?

MAUZERA GAMWE

 02 Bibeli kugava ehuguvaro lyokomeho

MAUZERA GAMWE

“Kuvhura Bibeli zi vatere ava va kara nouvera wokudira kuveruka ndi?” (Sirongwa sokointaneta)

 03 Kuvhura o huguvare Bibeli ndi?

MAUZERA GAMWE

“Valirongi va kwatesa ko Bibeli ndi?” (Sirongwa sokointaneta)