Zende koyikaramo

Zende koyikaramo


Kuvhura sili tu hafere eparu narunye ndi?

Kuvhura sili tu hafere eparu narunye ndi?

Ngapi ono kugazara . . .

  • Nhi?

  • ndi hawe?

  • ndi walye?

EYI AZI UYUNGA KO BIBELI

“Muhungami nga gusa sirongo nga tunge mo narunye-narunye.”​MAPISAROME 37:29.

EYI ZA UYUNGA KO BIBELI, NGAPI NAYI RUNDURURA EPARU LYOGE?

Ngo gwana mbili noruhafo kumwe novanekoro novakaume woge.​JEREMIYA 29:11.

Ngo hafera eparu, kapisi karuwogona tupu nye narunye nanarunye.​MAPISAROME 22:26.

KUVHURA SILI TU HUGUVARE EYI ZA TUMBWIDIRA BIBELI NDI?

Nhi! Mokugwana mauzera, konakona maumbangi ga kara moyirongwa yitatu yomombapira ezi. Ayo kuna kara: