Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 MAGWEDEREROKO

Morwasinke ntani siruwoke nava dwara yikayiwa?

Morwasinke ntani siruwoke nava dwara yikayiwa?

Kombinga zoukereli, morwasinke ntani siruwoke na hepa mukadi goMukriste kutura ko sikayiwa? Tu zeni tu tare eyi ga tjenge mupositoli Paurusa mepitisiro lyompepo zokupongoka kombinga zeyi. Age kwa gava mavyukiso aga twa hepa yipo tu ture po matokoro gomawa aga aga fumadeke Karunga. (1 Vakolinte 11:3-16) Paurusa kwa horora maruha gatatu twa hepa kutarurura: (1) yirugana eyi ayi hepa mukadi mokutura ko yuma komutwe, (2) maukaro omu na hepa kuyirugana ntani (3) nokonda dendi mokuyisikisa mo.

Yirugana. Paurusa kwa tumbura yirugana yivali: kukanderera ntani nokuudisa. (Velise 4, 5) Kukanderera kutanta asi kuuyunga naJehova. Kuudisa kuna tamba kuronga Bibeli mwankenye rupe. Ngoso, Paurusa kuna kuuyunga asi mukadi ga hepa kutura ko yuma komutwe nkenye apa na kanderera ndi na ronga usili woBibeli ndi? Hawe. Momaukaro aga a kanderere mukadi ndi a rongo taga likida nsene ana hepa kutura ko yuma komutwe.

Maukaro. Nonkango daPaurusa kwa tumbura maukaro gavali: mepata ntani mombungakriste. Age kwa tanta asi: “Mugara mupangeli gomukadi. . . . Nye nkenye mukadi ogu ana kukanderera ndi a udise yaKarunga, nye mutweetwe, ta swawisa mutwe gwendi, kuninka asi yendi.” (Velise 3, 5) Mepata, mugara yige ga tura po  Jehova a kare mupangeli ndi mutwe gomukadi. Mukadi ga hepa kunongonona upangeli wamugara gwendi, age ngano na swawisa yendi nsene a rugana yitumbukira eyi ga pa Jehova yendi. Pasihonena, nsene asi hepero komukadi mokurugana elirongo lyoBibeli ano age yendi pweli, mukadi kunongonona upangeli wayendi pokutura ko yuma komutwe. Mukadi ta yi rugana yi kare asi yendi va mu kuhwa ndi hawe, morwa age yige mupangeli gepata. * Nsene mukadi a kanderera ndi a ronga age munwendi gomumati va kuhwa pweli, ga hepa hena kutura yuma komutwe, kapisi morwa munwendi yige mupangeli gepata, nye morwa upangeli ou va pa vanavazinyetu wovagara mombungakriste.

Paurusa kwa tumbura ukaro wombungakriste pokutanta asi: “Nsene pweli ogu ga hara nompata, ose kapi twa paka nkedi zangoso, nomonombungakriste si daKarunga moomu.” (Velise 16) Mombungakriste, upangeli kuugava tupu kovanavazinyetu wovagara ava va gwana ekuho. (1 Timoteusa 2:11-14; Vahebeli 13:17) Vagara tupu yiwo ava tura va kare vakuronambunga novakwafimbunga kumwe noyitumbukira a gava Karunga mokupakera sinka siunda sendi. (Yirugana 20:28) Nampili ngoso, maukaro gamwe kuvhura ga hepe mukadi goMukriste a rugana yirugana eyi ngano a rugana munazina gomugara ogu ga gwana ekuho. Pasihonena, kuvhura yi kare hepero asi mukadi a pitisire epongo lyoyirugana yokuzuvhisa morwa kwato munazina gomugara gokuwapera ogu va kuhwa. Ndi pamwe kuvhura a rugane elirongo lyoBibeli nomurongwa gwendi, age munazina gomugara va kuhwa pweli. * Morwa yirugana yangoso kuna kara sili ruha royirugana yombungakirste, age ga hepa kutura ko yuma komutwe mokunongonona asi age kuna kurugana yirugana va pa narunye kwamunazina gomugara.

Pwa kara maruha gomanzi goukareli aga mukadi ga dira kuhepa kutura yuma komutwe gwendi. Pasihonena, kapi ga hepa kuyirugana nsene kuna kugava elimbururo mepongo, ndi kuna  kulihameka moyirugana ya tunda embo zende embo kumwe nayendi ndi namunazina gwapeke gomugara ogu va kuhwa, ndi kuna kulironga ndi kuna kukanderera namunwendi ga dira kugwana ekuho. Nsene ga wiza po mapuro gapeke, ano munazinyetu gomukadi kapi ana divilisa asi yinke na vhura kurugana, kuvhura a rugane mapaparo gokugwederera ko. * Nsene simpe kapi ana divilisa ntani ezwi lyendi lyokomutjima kuna kumutantera a yi rugane, kutura ko yuma komutwe kapi tayi kara epuko, ngamoomu vana yi likida pefano.

Nokonda. Movelise 10 tatu gwana nokonda mbali eyi mukadi goMukriste ngano na tulira ko yuma komutwe: “Mukadi yige kukara nosidiviso sononkondo komutwe gwendi, morwavaengeli.” Pomuhowo, koneka nkango ezi asi ‘sidiviso sononkondo.’ Kutura ko yuma komutwe kuna kara nkedi omu mukadi na likida asi age ga dimburura unankondo ou ga pa Jehova vanavazina wokukuhwa wovagara womombungakriste. Age kuna kulikida eharo noulimburukwi wendi kwaJehova Karunga. Konda zauvali kuzigwana monkango ezi asi “morwavaengeli.” Ngapi omu mukadi a kundama yisitwa oyo yopampepo yononkondo pokutura ko yuma komutwe?

Vaengeli kugwanena mo uwa nsene tava nongonona asi upangeli waKarunga kuna kuutambura mombunga nazinye zaJehova, meguru ntani nepevhu. Awo hena kugwanena mo uwa koyihonena yovantu wokudira kusikilira mo koyuma eyi. Vaengeli nawo va hepa kulimburukwa kewapaiko lyaJehova, eheteko eli lya vhulire vaengeli wovanzi mosiruwo sanare. (Juda 6) Ngesi, vaengeli kuvhura va koneke yihorokwa apa mukadi goMukriste ogu ga kara  noudivi nounongo kupitakana munazinyetu gomugara va kuhwa mombungakriste; nye age simpe kulikida ulimburukwi koupangeli wendi. Moyihorokwa yimwe, mukadi kuvhura a kare gumwe govagwavekwa ogu konyima nga kara gumwe govapingwa naKristusa. Mukadi gwangoso komeho nga ka kara posipundi sokuzeruka kupitakana sovaengeli ntani nga ka pangera kumwe naKristusa meguru. Oso sihonena sosiwa kovaengeli! Vanavazinyetu wovakadi va kara nompito zokulikarera mokulikida ulimburukwi wokulinunupika kupitira monkareso zawo moyitarameho yomamiliyona govaengeli wovalimburukwi!

^ para. 3 Mukadi goMukriste narunye kapi a kanderere kuziguruka age yendi gomupuli pweli, ntudi momaukaro gokulikarera, pasihonena nsene yendi nokuvhura si kuuyunga morwa uvera.

^ para. 4 Munazinyetu gomukadi kapi ga hepa kutura ko yuma komutwe nsene asi kuna kulironga nomurongwa goBibeli, age munazinyetu gomugara va dira kukuhuhwa pweli nye kapisi mugara gwendi.

^ para. 5 Konombudi dononzi, tara moRuhungu 15 Murongankuru 2015, pepenuno 30; 15 Pembankuru 2002, pepenuno 26-27; ntani 15 Murongankuru 1977, pepenuno 125-128, moRuingilisa.