Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 MAGWEDEREROKO

Kukohonona po nompata mongesefa

Kukohonona po nompata mongesefa

Ngamoomu va yi tjanga mo-1 Vakolinte 6:1-8, mupositoli Paurusa kwa uyungire kuhamena mpanguro pokatji kovapuli. Age kwa guvire asi Vakriste vamwe womoKolinte ngava ‘zi kovapanguli wovapagani.’ (Velise 1) Paurusa kwa geve nokonda domulyo eyi Vakriste nava dilira kulitwara kovapanguli womouzuni, nye va hepa kukohonona po nompata pokukwama mavyukiso gomombungakriste. Tu zeni tu tare nokonda edi dimwe deyi va ligaverere epukururo eli, ntani nokutara koyihorokwa yimwe oku epukururo eli lya dira kukara nohepero.

Nsene tuna kara nonompata dongesefa kumwe nomupuli, pomuhowo ngano twa hepa kuheteka kudikohonona po kuliza nonzira zaJehova, kapisi zanyamwetu. (Yisewe 14:12) Ngamoomu ga yi likidire Jesus, ya wapa kukohonona po usimbu madiro kulizuvha komeho ga ka kare udigu wounene. (Mateusa 5:23-26) Eguwo, Vakriste vamwe kutanguna unene, nokutwara nompata odo kovapanguli womouzuni. Paurusa ga uyungire asi: “Nanyamweni apa muna kukara nononkango mokatji keni, muna liswawisa nye.” Morwasinke? Konda zonene kuna kara asi ngendeseso zangoso kuvhura kumonekesa momudona edina lyombungakriste ntani naKarunga ogu atu karere. Yipo nye ose ngano tu diworoke epuro lyaPaurusa asi: “Yinke omu dilire kusiga va mu rugane momudona, ngano hasa?”—Velise 7.

Paurusa kwa uyungire hena asi Karunga kwa pa mbungakriste ewapaiko lyewa mokuhagekesa po nompata. Vakuronambunga kuna kara vagara woVakriste wonondunge morwa udivi wawo woBibeli ntani Paurusa ga uyungire asi awo ‘kuvhura kumupangura namukweni’ kuhamena yininke “yankenye ezuva.” (Velise 3-5) Jesus ga likidire asi nompata omu mwa hamena mapuko gomanene, ngwendi kuswaura ntani kunyokoma, da hepa kudihagekesa po kuliza nonongendeseso edi ntatu: zokuhova, hetekeni kuhagekesa po nompata nyonelike; zauvali, nsene yina mu sumpire, reteni  ko mbangi zimwe ndi mbali; ntani zautatu, nsene nazo ngosikwawo, twareni yuma oyo kombungakriste ezi za karera po vakuronambunga.—Mateusa 18:15-17.

Yimo, vakuronambunga kapisi sirugana sawo sokugava mapukururo gopaveta ndi gounangesefa. Awo kapi ava tura po yihepwa mokuhagekesa po nompata dongesefa pokatji kovanavazina. Nye, awo kuhara kuvavatera mokutambura eyi gana kuuyunga Matjangwa ntani nokuhagekesa po nompata pambili. Moyihorokwa yoyidigu, awo kuvhura kupura mutareli goruhamukunda ndi mberewa zomutayi zoNombangi daJehova. Nampili ngoso, pwa kara yihorokwa eyi lya dira kukundama epukururo eli lyaPaurusa. Yihorokwa musinke eyi?

Moyihorokwa yimwe kuvhura kukara hepero mokuza kohofa ndi kompanguro. Pasihonena, hofa kwa kara tupu yizo ngendeseso zelike zokuvhura kugwana yimbapira yelizumbo ndi etengeko lyogu ga vhura kurera vanona ndi epulisiro lyokufuta yimaliwa kovanona ndi nodokumente doasuransi ntani nonombapira dimwe hena dopangesefa. Pwa kara hena yihorokwa omu munazinyetu gomugara na lizuvha asi ya kara hepero kuza kompanguro yipo a lipopere mwene mongendeseso ozo. *

Nongendeseso edi nsene va di rugana pwa hana nkareso zonomutangu, kapi tava teza po eyi lya tembe epukururo lyaPaurusa. * Nampili ngoso, sitambo soMukriste pomuhowo si kare sokupongora edina lyaJehova ntani nokuretesa po mbili nouumwe mombungakriste. Vasikuli vaKristusa kuvadimbwilira unene po keharo lyawo ntani ‘eharo kapi ali papara yeeyi lya hara lyene.’—1 Vakolinte 13:4, 5; Johanesa 13:34, 35.

^ para. 2 Moyihorokwa ya dira kuhwa kuhoroka, Mukriste kuvhura a rugane unzoni wounene kwamukwawo ngwendi kumukwatera kononkondo ndi kumutoona ndi kumudipaga ndi widi wounene. Moyihorokwa yangoso, kapi tayi kara epuko mokutwara yuma oyo kovaporosi ndi kovaforomani, nampili mokuyirugana kuvhura kutwaredesa mompangwiro.

^ para. 3 Konombudi dononzi, tara moRuhungu 15 Nsinano 1997, pepenuno 17-22, ntani 15 Sikukutu 1991, pepenuno 25-28, moRuingilisa.