Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 MAGWEDEREROKO

Mutaro goBibeli kuhamena elizumbo neligaunuko

Mutaro goBibeli kuhamena elizumbo neligaunuko

Jehova kuna kundindira ko kowo va kwara mokukara ngorooro noulimburukwi ketumbwidiro lyononkwara. Jehova apa ga gwanekedesere mugara nomukadi wokuhova mononkwara, kwa tumbwire asi: “Mugara . . . ta likwatakana namukadendi, makura tava kara gumwe tupu.” Konyima, Jesus Kristusa ga rugurukire etumburo olyo nokugwederera ko asi: “Eyi ga gwanekedesa Karunga, muntu walye a yi gaununa.” (Genesis 2:24; Mateusa 19:3-6) Jehova naJesus kutara nonkwara ngwendi elikwatakano  lyanarunye eli tupu ali haga nsene mulikwali gumwe ana fu po. (1 Vakolinte 7:39) Mokumona asi nonkwara kuna kara ewapaiko lyokupongoka, elizumbo kapisi va li tare asi nayimwe si tupu. Yousili, Jehova kwa nyenga elizumbo nsene kapi pana kara konda zoPatjangwa.—Marakiya 2:15, 16.

Konda musinke zoPatjangwa za pulisira elizumbo? Jehova kwa nyenga ruhonda. (Genesis 39:9; 2 Samwere 11:26, 27; Episarome 51:4) Morwa ga ru nyenga unene, Jehova kupulisira elizumbo morwa konda ezi. (Kononzogera eyi ya kwatera mo ruhonda, tara Egaununo 9, paragarafu 7, omu va ru faturura.) Jehova kupulisira ogu ana dili kuhondera mokutokora nsene asi ta kara ngorooro nomulikwali ogu ana hondere ndi tava lizumbu. (Mateusa 19:9) Nsene asi ogu ana dili nzo ta tokora mokulizumba, kapi ta teza po veta zaJehova. Nampili ngoso, mbungakriste kapi azi korangeda nkenye ogu mokulizumba. Maukaro gamwe kuvhura kuninkisa ogu ana dili nzo mokutokora kukara ngorooro nomulikwali gwendi ogu ana zono, unene po nsene ana litezurura sili. Yosili owo vana kara nokonda zoPatjangwa kelizumbo va hepa kutura po matokoro gavene ntani nokutambura nkenye yitundwamo eyi ngali ka reta.—Vagarata 6:5.

Momaukaro gamwe gomanene, Vakriste vamwe kutokora mokuligaunuka ndi mokulizumba nomulikwali gwawo nampili kapi ana tura nzo zokuhondera. Mosihorokwa sangoso, Bibeli za yi zeresa nawa-nawa asi ogu ana kusiga mukwawo “a kare ngorooro udike ntani, ndi va lirugwide” nomulikwali gwendi. (1 Vakolinte 7:11) Mukriste gwangoso kapi ta manguruka mokupapara ogu ana hara kukakwara hena. (Mateusa 5:32) Ngesi gazadara ko maukaro gongandi gomanene aga vamwe ava tara asi konda zokuligaunuka.

Mugara nsene ana nyoka kurera epata lyendi mowina. Epata kuvhura li ya kare noruhepo rorunene, nokudira kukara noyihepwa yomulyo meparu, morwa mugara kuna nyoka kuvapakera mbili, nampili kuvhura a yi rugane. Bibeli kwa tumbura asi: “Muntu ogu a dili kupakera mbili . . . vembo lyendi, ogo epuro ana patana, ano udona wendi wa ka pita, wogu ga dira kupura hasa.” (1 Timoteusa 5:8) Nsene mugara gwangoso ana nyoka kurundurura nkareso  zendi, mukadi ngano kuvhura kutokora nsene asi ana hepa kulizumba mokupopera ukalinawa wendi nou wovana vendi. Nsene tava rundire Mukriste asi ana nyoka kurera epata lyendi, vakuronambunga va hepa kuyitarurura nawa. Muntu ogu a nyoka kupakera mbili epata kuvhura kumugusa mo mombungakriste.

Nyanya zonene. Mulikwali gonyanya kuvhura kurugana yirugana yonyanya yipo ukanguki neparu lyomulikwali gwendi li kare mosiponga. Nsene mulikwali ogu ana kuhepeka mukwawo Mukriste, vakuronambunga va hepa kuyikonakona. Kuhanduka unene nonkareso zonyanya kuna kara nokonda dokuvhura kugusa muntu mombunga.—Vagarata 5:19-21NW.

Nsene ukalinawa wendi wopampepo kuna kara mosiponga sosinene. Mulikwali kuvhura kunyokera nkenye apa mulikwali gwendi mokurugana ukareli wousili mwankenye rupe ndi pamwe kuhetekera ko mokumusininika a teze po nompango daKarunga mononkedi dimwe. Mosihorokwa sangoso, mulikwali ogu ana kara mosiponga ga hepa kutokora nsene asi nkedi zimwe tupu ‘zokulimburukwa unene Karunga, kupitakana vantu’ mokugwana elizumbo.—Yirugana 5:29.

Moyihorokwa nayinye eyi kwa hamena mo maukaro gomanene ngwendi gaga tuna zogere, kwato gumwe ogu na vhura kukondjesa mulikwali ogu ana dili nzo mokuligaunuka ndi va kare kumwe. Nampili Vakriste ava va kura pampepo novakuronambunga va gave evatero nomapukururo gokutunda moBibeli, awo kapi va diva nayinye eyi ayi horoka pokatji komugara namukadendi. Jehova gelike gokuvhura kuyimona. Yimo, mukadi ndi mugara goMukriste ngano kapi ta fumadeke Karunga ndi ewapaiko lyononkwara nsene a nenepeka maudigu gemepata morwa kuna hara tupu kuligaunuka nayendi ndi namukadendi. Jehova ga diva nkenye ukaro weligaunuko, yi kare asi ngapi muntu ana kuhetekera ko kuyihoreka. Yosili, nayinye “kwa lizara kosipara sendi, ogu gokuzeresera ose yininke yetu.” (Vahebeli 4:13) Nye nsene ukaro wosiponga sosinene kuna kutwikira, kwato gumwe ogu na vhura kupangura Mukriste ogu ana horowora mokuligaunuka. Moruhura, “natuvenye ngatu ka sikama kosipundi sepanguro saKarunga.”—Varoma 14:10-12.