Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

MAGWEDEREROKO

Omu uporofete waNdaniyera wa pumbire ewizo lyaMesiyasa

Omu uporofete waNdaniyera wa pumbire ewizo lyaMesiyasa

MUPOROFETE Ndaniyera kwa parukire nomvhura dokupitakana po-500 komeho zehampuruko lyaJesus. Nampili ngoso, Jehova ga horwere nombudi kwaNdaniyera asi va vhure kunongonona siruwo apa ngano ngava mu gwavekwa Jesus ngoMesiyasa, ndi Kristusa. Ndaniyera kwa mu tanterere asi: “Koneka esi, ove o si kwate egano: Kutunda posiruwo esi va tantere asi va tungurure Jerusarema dogoro paapa ga horokere muhoroworwagendesi gwaKarunga, ngapa pita [yivike ntambali ntani yivike nomurongo ntazimwe nambali, NW].”—Ndaniyera 9:25.

Mokuvarura siruwo sewizo lyoMuhoroworwagendesi ndi Mesiyasa, pomuhowo twa hepa kudimburura etameko lyosiruwo sokutwaredesa kwaMesiyasa. Kuliza nouporofete, kwa tamekere “posiruwo esi va tantere asi va tungurure Jerusarema.” Siruwoke ya horokere eyi? Kuliza nomutjangi goBibeli Nehemiya, va va tanterere asi va tungurure makuma gomoJerusarema “momuvho gonomurongo mbali ogu ga kere Aretaserekesesi mouhompa.” (Nehemiya 1:1; 2:1, 5-8) Vanahistoli kwa likida asi Aretaserekesesi kwa tamekere kupangera momvhura 475 K.S.N. Yipo nye, mvhura zo-20 zoupangeli wendi kwa kere 455 K.S.N. Ngesi tuna kara netameko lyouporofete waNdaniyera woUmesiyasa: 455 K.S.N.

Ndaniyera ga likida asi siruwo sokuhura kupi sokutwara kewizo ‘lyoMuhoroworwagendesi.’ Uporofete kwa tumbura asi “yivike ntambali ntani yivike nomurongo ntazimwe nambali” kutanta asi yivike yokusika po-69. Siruwo sokuhura kupi? Matoroko gamwe goBibeli kwa koneka asi eyi kapisi yivike yomazuva ntambali, nye yivike yonomvhura. Kutanta asi, nkenye sivike kwa karera po nomvhura ntambali. Egano eli lyoyivike yonomvhura kwa divikwire koVajuda womosiruwo sanare. Pasihonena, awo ngava dana mvhura zEsabata nkenye mvhura zoutano-nauvali. (Exodus 23:10, 11) Yipo nye, yivike 69 youporofete × 7 kusika ponomvhura 483.

Ngesi twa kona kuvarura. Nsene tu varura kutundilira ko-455 K.S.N., nomvhura 483 kututwara komvhura 29 S.N. Ozo yizo mvhura nawa-nawa apa va mu kuhwire Jesus a ya kare Mesiyasa! *(Rukasa 3:1, 2, 21, 22) Olyo kapisi esikiliromo lyokutetukisa lyouporofete woBibeli ndi?


*  Kutundilira ko-455 K.S.N. dogoro ko-1 K.S.N nomvhura 454. Kutundilira ko-1 K.S.N dogoro ko-1. S.N. mvhura zimwe (kapi kwa kere mvhura zeuta). Ntani kutundilira ko-1 S.N. dogoro ko-29 S.N. nomvhura 28. Kupakerera nomuvaru edi ntatu (454+1+28) kutupa sivaro sonomvhura 483. Jesus kwa ‘mu dipagere’ mo-33 S.N., mosiruwo sosivike 70 somvhura. (Ndaniyera 9:24, 26) Tara mobuke Pay Attention to Daniel’s Prophecy! egaununo 11, ntani Insight on the Scriptures, Ruha 2, pomapenuno 899-901. Nadinye kwa di nduruka Nombangi daJehova.

“YIVIKE NOMURONGO NTAMBALI”
Nomvhura 490
Yivike 7
(nomvhura 49)
Yivike 62
(nomvhura 434)

←K.S.N. | S.N.→

Sivike 1
(nomvhura 7)
455

“Va tantere
asi va tungurure Jerusarema”

Mazonauko gaJerusarema
406

Jerusarema va zi tungurure

Jerusarema va zi tungurure
29

Ewizo lyaMesiyasa

Jesus tava mu kuhu
33

Mesiyasa va “mu dipaga”

Jesus ta fu
36

Ehagero ‘lyoyivike nomurongo ntambali’

Mukwayita goMuroma

← Tara egaununo eli