Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

MAGWEDEREROKO

Jesus kwa mu hampurukire mwaSindimba ndi?

Jesus kwa mu hampurukire mwaSindimba ndi?

BIBELI kapi azi tu tantere asi ezuvake va mu hampurukire Jesus. Nampili ngoso, azo kutupa konda zongwa mokuhulisa asi age kapi va mu hampurukire mwaSindimba.

Gazadara komukaro gompepo mosiruwo somwaSindimba moBeterehema, omu va mu hampurukilire Jesus. Kwedi koVajuda kwaKisirevhu (kwa liza naMangundu/Sindimba) ako kwa kere kwedi koutenda nomvhura. Kwedi kokukwama ko kwa kere kwaTebete (Sindimba/Murongagona). Ako kwa kere kwedi kokufu unene ntani pamwe ngaku gu yiterengenze moyirongo yonondundu. Tu zeni tu tare eyi azi tu tantere Bibeli kuhamena mukaro gompepo gomukunda ogo.

Mutjangi goBibeli Esira kwa likida asi Kisirevhu kwa kere sili kwedi kwa divikwire koutenda ntani nomvhura. Konyima zokulikida asi mbunga kwa pongere moJerusarema “mezuva lyonomurongo mbali lyokwedi kwautano-naune” kwaKisirevhu, Esira kwa divisa asi ‘mvhura kwa rokere unene, ano morwampepo zetenderera nkenye ogu kwa mengere.’ Kuhamena mukaro gompepo posiruwo somvhura ozo, mbunga zene za pongere kwa tente asi: “Mvhura hena kuna kuroka unene. Kapi natu vhura kusikama ngorooro poruzera rwangesi.” (Esira 10:9, 13; Jeremiya 36:9, 22) Yiyo yooyo vasita ava va tungire monomukunda daBeterehema va divilisire asi awo ntani noyiunda yawo kapi va kere ponze masiku mwaSindimba!

Vasita nononzwi dawo

Apa va mu hampurukire Jesus, vasita nononzwi dawo kwa kere mezana masiku

Nye, Bibeli kulikida asi vasita kwa kere mezana mokukunga nonzwi dawo momasiku gehampuruko lyaJesus. Mousili, mutjangi goBibeli Rukasa kwa likida asi posiruwo sina, vasita “ngava kungu nonzwi dawo mezana masiku” pepi naBeterehema. (Rukasa 2:8-12) Koneka asi vasita kwa kungire nonzwi dawo mezana masiku. Nye esingonono eli lyokukara mezana lya liza nomukaro gompepo gwaBeterehema mwaSindimba goutenda nomvhura ndi? Hawe, kapi ya liza. Yipo nye nomukaro edi da kundurukida ehampuruko lyaJesus kulikida asi age kapi va mu hampurukire mwaSindimba.*

Nonkango daKarunga kututantera nawa-nawa ezuva lyonomfa daJesus, nye ado kutupa tupu nontanto dononsesu kombinga zezuva lyehampuruko lyendi. Eyi kureta megano nonkango dahompa Saromo asi: “Edina lyewa lya pitakana murora gondiro; ano ezuva lyonomfa doge lya pitakana ezuva lyehampuruko lyoge.” (Muudisi 7:1) Kapi ayi tetukisa nye asi Bibeli kugava nontanto dononzi kuhamena yirugana nonomfa daJesus nye nontanto dononsesu kuhamena siruwo sehampuruko lyendi.


*  Konombudi dononzi, tara pomapenuno 176-179 goReasoning From the Scriptures, ezi va nduruka Nombangi daJehova.

← Tara egaununo eli