Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Esimwititi 95: Nkedi zaJesus zokuronga

Esimwititi 95: Nkedi zaJesus zokuronga

EZUVA limwe Jesus ta tantere mugara gumwe asi ga kona kuhara mukwawo. Mugara ta pura Jesus asi: ‘Mukwetu yilye?’ Jesus ana diva asi mugara ogu yinke ana kugazara. Mugara kuna kugazara asi vakwawo kuna kara vantu worudi rwendi ntani nava woukerelikarunga wendi velike. Tu tareni asi yinke ana kumutantera Jesus.

Yikando yimwe Jesus kuronga mokusimwitira esimwititi. Eyi yiyo ana kurugana ngesi. Age kuna kusimwitira esimwititi lyokuhamena Mujuda noMusamaliya. Twa lironga nare asi Vajuda wovanzi kapi va hara Vasamaliya. Esimwititi lyaJesus kuna kara nye ngesi:

Ezuva limwe pwa kere Mujuda gumwe ga kunkumukire monzira zonondundu zokuza koJeliko. Nye vamahaka tava di mu kwata. Tava gusa yimaliva yendi nokumutoona dogoro pepi nokufa.

Konyima, mupristeli goMujuda ta ya piti monzira. Ta mono mugara ogo vana toona. Yinke ono kugazara ga rugene? Age kwa zapukire tupu nzira a gendere kwina nokutwikira monzira zendi. Tapa wiza hena mugara gumwe gomukerelikarunga. Age kwa kere Murevhi. Age ga sikeme ndi? Hawe, nagesi kapi ga sikeme a vatere mugara ogo va toonene. Posinano apa to mono mupristeli noMurevhi awo tava ka za monzira.

Nye tara asi yilye ogu ana kara nomugara ogu vana toona apa. Musamaliya. Age kuna kuvatera Mujuda. Age kuna kutura poyironda yendi mutji. Konyima zeyi ta twara Mujuda ogo kevango oku ga vhulire kukapwizumukira nokuveruka.

Musamaliya gonkenda

Konyima zokusimwitira esimwititi lyendi, Jesus ta tantere mugara ogu ga mu pulire epuro asi: ‘Pwava vatatu, yilye po ono kugazara ga rugene ngwendi mukwawo zogo va toonene? Mupristeli ndi Murevhi ndi Musamaliya?’

Mugara ta limburura asi: ‘Mugara goMusamaliya. Age kwa fililire nkenda mugara ogu va toonene.’

Jesus ta limburura asi: ‘Mouhunga ono kara. Zende nye nove o ka tekure wopeke ngomu ga yi rugene age.’

Ove wa hara nkedi omu a rongo Jesus ndi? Ose kuvhura tu lirongere ko yininke yoyinzi yomulyo unene nsene tu purakena kweyi ana kutanta Jesus moBibeli, ndi ngapi?

Rukasa 10:25-37.Mapuro

 • Epuro musinke ana pura mugara Jesus, ntani morwasinke?
 • Yinke a ruganesa Jesus yikando yimwe mokuronga, ntani yinke twa lironga nare kuhamena Vajuda noVasamaliya?
 • Mesimwititi ana kusimwitira Jesus, yinke yina horoka koMujuda ogu ana kugenda monzira a ze koJeliko?
 • Yinke yina horoka apa mupristeli goMujuda noMurevhi vana piti monzira?
 • Mefano, yilye ana kuvatera Mujuda ogu ana remana?
 • Konyima zokusimwitira Jesus esimwititi, epuro musinke ana pura, ntani ngapi omu ana limburura mugara?

Mapuro gokugwederera ko

 • Resa Rukasa 10:25-37.

  Mevango lyokugava elimbururo lyokuvyukilira, ngapi omu ga vaterere Jesus mugara ogu ga divire Veta mokuteda kosuma?

  Ngapi omu nga ruganesa Jesus yifanekeso mokugusa po elitondororo movapurakeni vendi?