Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Esimwititi 82: Moredekayi naEsitera

Esimwititi 82: Moredekayi naEsitera

TU TENGURENI konyima nomvhura dongandi komeho Esira a ze koJerusarema. Moredekayi naEsitera kuna kara Vaisraeli womulyo unene mouhompa waPeresiya. Esitera kuna kara mumbanda, ano oguhwegona Moredekayi kuna kara vauvali kwahompa mepangero. Tu tareni asi ngapi omu ya horokere eyi.

Vakurona vaEsitera kwa fire age simpe munonagona, makura Moredekayi yiyo ga mu rerere. Serekesesi, hompa gwaPeresiya, kwa kara nombara mositata saSusa, ano Moredekayi gumwe govakareli vendi. Ezuva limwe Vasiti, mukadahompa, kapi ga limburukwire hompa, makura hompa ta horowora ko mukadi gomupe a kare mumbanda gwendi. Ono diva asi yilye mukadi ogu ana horowora? Yimo, mukadona gomuwa Esitera.

Hamani kuna handukire Moredekayi

To mono mugara goyirundo ogu vana kunyongamena Peresiya. Hamani ta hara asi Moredekayi, ogu ono kumona ana hingire apa, nage a mu nyongamene. Nye Moredekayi ta nyoka. Age kapi ana kugazara asi ya vyuka yokunyongamena mugara gomudona ngoso. Eyi tayi handukisa Hamani unene. Makura ta rugana eyi.

Hamani ta tantere hompa yimpempa kuhamena Vaisraeli. Age ta tanta asi: ‘Awo vantu wovadona ava ava dili kulimburukwa konoveta doge. Awo va kona kuvadipaga.’ Serekesesi kapi ga diva asi mukadendi Esitera Muisraeli. Age makura ta purakene Hamani, nokutura po veta asi mezuva lyongandi Vaisraeli navenye va kona kuvadipaga.

Moredekayi apa ana zuvhu mpangera ezi, ta guwu unene. Ta tumine ezwi kwaEsitera asi: ‘Tantera hompa, omu lihenge a tu parure.’ Ayo kuna kara etezoveta koVaperesiya mokukamona hompa, ntudi kuna ku zigida. Nye Esitera ta zi va hana kumuzigida. Hompa ta mu like mpango zendi zongorodo, eyi ya tente asi va ha mu dipaga. Esitera ta zigida hompa naHamani kosipito. Kosipito oso, hompa ta pura Esitera asi yinke na mu ruganena. Esitera ta tanta asi na ya mu tantera nsene hompa naHamani nava wiza kosipito nasopeke ezuva lyokukwama ko.

Posipito oso, Esitera ta tantere hompa asi: ‘Vantu vange nanyaamwange kuna ka tu dipaga.’ Hompa ta handuka. Ta pura asi: ‘Yilye mwene ogo ana kuheteka kurugana sininke sangoso?’

Esitera ta tanta asi: ‘Mugara ogu gonkore kuna kara Hamani gomudona!’

Hompakadi Esitera kuna kurundira Hamani

Hompa makura ta handuka unene. Ta pangere asi Hamani va mu dipage. Konyima, hompa ta ninki Moredekayi a kare gwauvali kwendi mepangero. Moredekayi makura ta ninki asi mpangera zompe va zi ture po, zi pulisire Vaisraeli va likandure mezuva eli ngano va va dipagere. Vantu wovanzi tava vatere Vaisraeli, morwa Moredekayi ngesi kuna kara mugara gomulyo unene, makura tava yoworoka kononkore dawo.

Buke zoBibeli zaEsitera.Mapuro

 • Wolye oMoredekayi naEsitera?
 • Morwasinke ana harere hompa Serekesesi mukadi gomupe, ntani yilye ana horowora?
 • Yilye Hamani, ntani yinke yina mu handukisa unene?
 • Veta musinke vana tura po, ntani yinke ana rugana Esitera konyima zokugwana mbudi zokutunda kwaMoredekayi?
 • Yinke yina horoka kwaHamani, ntani yinke yina horoka kwaMoredekayi?
 • Ngapi omu vana va parura Vaisraeli kononkore dawo?

Mapuro gokugwederera ko

 • Resa Esitera 2:12-18.

  Ngapi omu ga likidire Esitera mulyo gokukara ‘nompepo za tenda zombili’?

 • Resa Esitera 4:1-17.

  Moomu tupu Esitera va mu pere mpito zokuuyungira po ukareli wousili, mpito musinke va tu pa naina mokulikida eligawo noulimburukwi wetu kwaJehova?

 • Resa Esitera 7:1-6.

  Ngapi omu vantu vaKarunga wovanzi naina va tura eparu lyawo mosiponga ngwendi Esitera?