Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Esimwititi 77: Awo kwa nyokere kutongamena

Esimwititi 77: Awo kwa nyokere kutongamena

TO DIWOROKA kuzuvha kuhamena vagaragona vatatu ava? Yimo, awo kuna kara vakwawo vaNdaniyera ava va nyokere kulya eyi ya pilire kuvawapera. Vababironiya ngava va tumbura asi oSaduraka naMesaka ntani naAbetenego. Nye va tara si apa. Morwasinke vana kupilira kutongamena efano eli lyemunene ngwendi vakwawo navenye? Tu yi tareni si.

To diworoka noveta dina ga tjenge Jehova mwene ava tumbura asi Yipango Murongo? Sokuhova kuna kara asi: ‘Walye o tongamene vakarunga nawopeke ntudi nyame.’ Vagaragona ava apa kuna kulimburukwa koveta ezi, nampili ngomu yina pili kukara ureru.

Nebukadenesara, hompa gwaBabironi, ana zigida vantu wovanzi womakuto va ya fumadeke efano eli ga dikire. Age ana tantere vantu navenye asi: ‘Nsene ngomu zuvha ezwi lyonombendo peke-peke noyiumba nonofiyoli noyisiko peke-peke, tomu gu pevhu mu kanderere efano lyongorodo. Nkenye ogu ana kudira kukanderera, yige kumuzugumina poopo mesuga lyomundiro gokutwera.’

Nebukadenesara apa ana zuvhu asi oSaduraka naMesaka naAbetenego kapi vana tongamene, ta handuka unene. Ta ninki va va rete kwendi. Ta va pe hena mpito zimwe va tongamene. Nye vagaragona tava huguvara mwaJehova. Tava tantere Nebukadenesara asi: ‘Karunga ogu atu karere kuvhura kutuyoworora. Nye nampili ngano a pire kutuyoworora mo, ose kapi natu tongamene kefano lyoge lyongorodo.’

Saduraka naMesaka naAbetenego

Apa ana yi zuvhu eyi, Nebukadenesara ta handuka nye unene. Esuga kuna kara pepi makura ta gava mpangera asi: ‘Pyapyarekeni esuga yikando yitano-nayivali kupitakana pwanare!’ Makura ta ninki vagara wononkondo wovakwayita vendi va mange oSaduraka namesake naAbetenego nokuvazugumina mesuga. Esuga lina genye sili mokuninka asi maraka gomundiro taga dipaga vagara owo wononkondo. Nye ngapi nye vagaragona vatatu ava va zuguminine mo?

Hompa ta tara mesuga, makura ta tukuka unene. Ta pura asi: ‘Nani kapi katu zugumine momundiro vagara vatatu, awo kuna va manga?’

Vakareli vendi tava limburura asi: ‘Yimo nawa-nawa.’

Age ta tanta asi: ‘Nye ame kuna kumona vagara vane vana kugendagura momundiro. Kapi vana va manga, ano mundiro kapi guna kuvahwika. Ano gwaune kwa fana ngwendi karunga.’ Hompa ta zi pepi nevero lyesuga nokuzigira asi: ‘Saduraka! Mesaka! Abetenego! Tundeni mo, mu wize oku, one vantu vaKarunga gekeguru-guru!’

Apa vana pwaga mo, navenye tava mono asi kapi vana pi. Hompa makura ta tanta asi: ‘Karunga gwaSaduraka namesake naAbetenego va mu hamberere! Age ana tumu muengeli gwendi a ya va parure morwa awo nokutongamena si karunga nagepeke ntudi gwawo makura.’

Nani esi kapisi sihonena sosiwa soulimburukwi kwaJehova esi natu kwama nose?

Exodus 20:3; Ndaniyera 3:1-30.Mapuro

 • Mpangera musinke ana gava Nebukadenesara, hompa gwaBabironi, kovantu?
 • Morwasinke vana kudilira kutongamena vakwawo vatatu vaNdaniyera efano lyongorodo?
 • Apa Nebukadenesara ana pe Vahebeli vatatu mpito mokutongamena, ngapi omu vana likida ehuguvaro lyawo mwaJehova?
 • Yinke ana ninki Nebukadenesara vagara vendi va rugane koSaduraka naMesaka naAbetenego?
 • Yinke ana kumona Nebukadenesara apa ana kutara mesuga?
 • Morwasinke hompa ana kuhamberera Karunga gwaSaduraka naMesaka naAbetenego, ntani sihonena musinke vana tu pe?

Mapuro gokugwederera ko

 • Resa Ndaniyera 3:1-30.

  Nkareso musinke zovadinkantu vatatu woVahebeli va hepa kuhonena vakareli navenye vaKarunga apa ava ligwanekere nomaheteko goulimburukwi?

  Sirongwa musinke somulyo ga rongere Jehova Karunga Nebukadenesara?