Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Esimwititi 37: Tenta zoukareli

Esimwititi 37: Tenta zoukareli

ONO diva asi etungo musinke eli? Alyo kuna kara tenta zokulikarera mokukarera Jehova. Azo kuzitumbura hena asi nkongoronzugo. Vantu kwa zi mene kuzitunga konyima zomvhura zimwe kutunda apa va pwege moEgipite. Ono diva asi egano lyalye lya kere asi va zi tunge?

nkongoronzugo

Alyo kwa kere egano lyaJehova. Mosesa apa ga kere keguru lyondundu zaSinayi, Jehova yipo ga mu tanterere asi ngapi omu na zi tunga. Age kwa tente asi va zi rugane mokuninka asi ureru-reru kuzigaununa. Monkedi ezi yitungiso yazo kuvhura nye kuyitwara kevango nalyopeke, ntani nye kukayitura hena kumwe. Apa Vaisraeli va gendagwire tunda evango va ze evango momburundu, awo kwa simbire tenta zawo.

Nsene o tara monda zonzugogona kouhura wotenta, to mono mo sikesa. Aso kusitumbura asi sikesa segwanekero. Aso kwa kere novaengeli ndi vakerubi vavali wongorodo, gumwe kouhura ou ano mukwawo kokwina. Karunga ta tjanga hena Yipango Murongo poyitafura yivali yomamanya, morwa Mosesa kwa tavagwire yomuhowo. Ano mamanya aga kwa ga pungwire mosikesa segwanekero. Ntani hena, monda zaso kwa pungwire mo kavaza aka ka kere mana. To diworoka asi yisinke mana?

Jehova ta horowora mukurwaMosesa Arona a kare mupristeli gomunene. Age gokupitisira vantu mokukarera Jehova. Ano vana vendi nawo tava kara vapristeli.

Tara nye konzugo zonene zomotenta. Azo nene ko pwaruvali mokuziyereka nonzugo zonunu. To mono sikesagona omu guna kutunda musi gongandi? Esi kuna kara sizambero apa vapristeli ngava hwikire yininke yokunuka utovara ava tumbura asi yitutumikidiso. Ntani muna kara hena sizweko sonoramba ntambali. Ano sininke sautatu monzugo kuna kara sitafura. Aso sokupungwira nomunhwi domboroto 12.

Meharango lyonkongoronzugo kuna kara mo siyaha sosinene, esi sina zura mema. Vapristeli kugaruganesa mokukuhwa. Pana kara hena sizambero sosinene. Apa pokuhwikira yikorama vana dipaga ngonzambo kwaJehova. Tenta kuna kara pokatji kokamba, ano Vaisraeli kuna tungu kuzikundurukida nazinye.

Exodus 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Vahebeli 9:1-5.Mapuro

 • Etungo eli lina kara mefano ngapi ava li tumbura, ntani yisinke ava li ruganesa?
 • Morwasinke ga tanterere Jehova Mosesa mokuninka tenta zi kare ureru-reru kuzigaununa?
 • Sikesa sosinke sina kara monzugogona kouhura wotenta, ntani yinke yina kara mo mosikesa?
 • Yilye ana horowora Jehova mokukara mupristeli gomunene, ntani yinke a rugana mupristeli gomunene?
 • Tumbura yininke yitatu yomonzugo zonene zomotenta.
 • Yininke musinke yivali yina kara meharango lyonkongoronzugo, ntani yisinke ava yi ruganesa?

Mapuro gokugwederera ko

 • Resa Exodus 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; ntani 28:1.

  Vakerebu ‘posikesa sEgwanekero,’ yinke va karerere po?

 • Resa Exodus 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; ntani Vahebeli 9:1-5.

  Morwasinke ga nkondopekere Jehova mulyo gokukuhuka parutu kovapristeli wokurugana ponkongoronzugo, ntani ngapi omu eyi nayi vhura kutukundama naina

  Ngapi omu ayi likida mupositoli Paurusa asi nkongoronzugo ntani negwanekero lyoVeta kapi ya kere hepero posiruwo esi ga tjenge mbilive zendi koVakriste woVahebeli?