Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Esimwititi 28: Omu munona Mosesa va mu zowere

Esimwititi 28: Omu munona Mosesa va mu zowere

TARA mukeke ogu ana kulira, oku ta kakatere konyara zomukadi. Ogu kuna kara Mosesa. Ono diva asi yilye mukadi ogu gomuwa ndi? Age kuna kara hompagona gomukadi goMuegipite, munwaFarawo mwene.

MunwaFarawo gomukadi ana gwana Mosesa

Ozina vaMosesa kwa horekere mukeke gwawo dogoro papa ga kere makwedi gatatu, morwa kapi va here va mu dipage Vaegipite. Nye awo va divire asi Mosesa kuvhura ngava mu gwane, yipo nye va rugene eyi mokumuzowora.

Tava gusa simbamba nokusihota asi mema ga ha zozera mo. Makura tava tura mo Mosesa, nokuhoreka simbamba mowayi woure konontere domukuro gwaNili. MukurwaMosesa gomukadi, Miliyama, kwa mu tanterere a sikame pepi nokutarera eyi nayi horoka.

Konyima zosiruwogona munwaFarawo gomukadi ta gurumuka komukuro gwaNili a ya likuhwe. Haruka tupu ta mono simbamba mowayi woure. Ta tantere mukareli gwendi gumwe gomukadona asi: ‘Ka retere nge simbamba sina.’ Hompagona apa ga patwilire simbamba, ee, munona ogu ga mwene kouwa! Mosesagona kwa lilire, ano hompagona ta mu fire nkenda. Age kapi ga here asi va mu dipage.

Miliyama makura ta bubuka. Kuvhura o mu mone mefano. Miliyama ta pura munwaFarawo gomukadona asi: ‘Ni ka ku zigidire mukadi goMuisraeli nga ku zamwekere ogu munona ndi?’

Hompagona ta tanta asi: ‘Zende tupu!’

Miliyama makura ta duka usimbu a ka tantere ozina. Ozina vaMosesa apa va wizire kwahompagona, age ta tanta asi: ‘Gusa ogu munona o ka mu zamwekere nge, ngani ku fute.’

Ozina vaMosesa yipo nye va rerere muna gwavene. Konyima apa Mosesa ga kulire ko, ozina tava mu twara kwamunwaFarawo gomukadi, ogu ga mu gusire ngamunwendi gwamwene. Ngesi yimo nye ga gendere Mosesa a ya kulire membo lyaFarawo.

Exodus 2:1-10.Mapuro

  • Yilye ogu mukeke mefano, ntani nyara zalye ana kwaterere?
  • Yinke va rugene ozina vaMosesa mokumuparura kokumudipaga?
  • Yilye ogu mukadona mefano, ntani yinke ga rugene?
  • Apa munwaFarawo ga gwene mukeke, yinke ga uyungire ko Miliyama?
  • Yinke ga tanterere hompagona ozina vaMosesa?

Mapuro gokugwederera ko

  • Resa Exodus 2:1-10.

    Mpito musinke va gwene ozina vaMosesa mokudeura nokuronga Mosesa age simpe musesugona, ntani sihonena musinke ayi gava kovakurona naina?