Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Esimwititi 1: Karunga Ta Tameke Kusita Yininke

Esimwititi 1: Karunga Ta Tameke Kusita Yininke

YININKE nayinye yoyiwa eyi twa kara nayo kwa tunda kwaKarunga. Age kwa rugana ezuva li tu pe uzera nsene mutenya, ntani kwedi nonombungururu yi tu pe uzera wongandi masiku. Karunga kwa tu ruganena hena evhu tu tunge po.

Nye ezuva nokwedi nonombungururu ntani nevhu kapisi yiyo yininke yokuhova ga sitire Karunga. Wa diva asi yisinke ya kere yomuhowo ndi? Karunga pomuhowo kwa sitire vantu wokumufana. Ose kapi atu vhuru kumona vantu ava, ngomu tupu atu pili kuvhura kumona Karunga. MoBibeli, vantu ava kwa va tumbura asi vaengeli. Karunga kwa rugene vaengeli va paruke nage meguru.

Muengeli gokuhova ogu ga sitire Karunga kwa likarerere unene. Age kwa kere Mbeli zaKarunga, ano age kwa rugene noGuhwe. Age kwa vaterere Karunga mokurugana yininke nayinye yopeke. Age kwa vaterere Karunga a rugane ezuva nokwedi nonombungururu ntani nevhu lyetu.

Ngapi nye omu lya fene evhu siruwo sina? Petameko kutupu ogu ga vhulire kuparuka pevhu. Apo kwa kere po tupu efuta lyenene eli lya kudumikire evhu nalinye. Nye Karunga kwa here asi vantu va paruke pevhu. Age yipo nye ga tamekere kutuwapaikira yininke. Yisinke ga rugene?

Pomuhowo, evhu kwa hepere uzera. Yipo nye Karunga ga rugene uzera wokutunda kezuva u temene pevhu. Age kwa yi rugene yipo pa kare masiku nomutenya. Konyima Karunga yipo ga ninkire evhu li tuntuke nokukara keguru lyomema gefuta.

Pomuhowo kutupu eyi ya kere pevhu. Alyo kwa fene ngwendi efano eli ono kumona apa. Apo kapi pwa kere nombya ndi yitji ndi yikorama. Mefuta kapi mwa kere mpili mfi zimwe zeezi. Karunga kwa kere noyirugana yoyinzi mokuninka evhu li wapere nawa kuparukira po yikorama novantu.

Jeremiya 10:12; Vakorosi 1:15-17; Genesis 1:1-10.

Evhu lyokulirumba-rumba


Mapuro

 • Kupi ya tundilira yininke nayinye yoyiwa, ntani kuvhura o gave ko sihonena?
 • Sininke musinke sokuhova ga satire Karunga?
 • Morwasinke muengeli gokuhova ga likarera?
 • Singonona omu lya fene evhu petameko. (Tara efano)
 • Ngapi omu ga tamekere Karunga kuwapaikira evhu koyikorama ntani nokovantu?

Mapuro gokugwederera ko

 • Resa Jeremiya 10:12.

  Yikara musinke yaKarunga ayi moneka kupitira mesito lyendi?

 • Resa Vakorosi 1:15-17.

  Ruha musinke ga kere naro Jesus mesito, ntani nga pi omu nayi vhura kukundama mutaro gwetu kwendi?

 • Resa Genesis 1:1-10.

  Yinke ntundiliro zevhu?

  Yinke ya horokere mezuva lyomuhowo lyesito?

  Singonona eyi ya horokere mezuva lyauvali lyestio.