Etwaromo lyoNonkango daKarunga

HOROWORA OMU NO KWATEKA