Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

“Tusenda tuvali”

“Tusenda tuvali”

Kwateka:

 1. 1. To ga-va

  Tu-se-nda tu-va-li.

  To mo-no

  Va-mwe a-wo va ga-va yo-yi-nzi.

  To ga-za-ra

  A-si e-yi o ga-va

  Je-ho-va Ka-ru-nga

  Na yi ta-mbu-ra tu-pu ndi?

  (CHORUS)

  Yi-ga-va yo-ge

  Mpi-li yi-nu-nu

  A-yo mu-lyo kwa-Je-ho-va.

  Yi-ga-va ka-pi ya

  Ko-re-ra ko-u-nzi,—

  Kwa ko-re-ra ko-mu-tji-ma—

  Gwe-ha-ro.

 2. 2. Na-re o-ve

  Ngo ru-ga-na u-ne-ne.—

  A-no nye nge-si

  U-ka-ro wo-ge u-na li-tji-ndji.

  Mo-rwa ka-pi o

  Ku-ru-ga-na ngwe’-na-re.

  Nye na-mpi-li ngo-so

  Kwa-Ta-te a-yo si-mpe mu-lyo.

  (CHORUS)

  Yi-ga-va yo-ge

  Mpi-li yi-nu-nu

  A-yo mu-lyo kwa-Je-ho-va.

  Yi-ga-va ka-pi ya

  Ko-re-ra ko-u-nzi,—

  Kwa ko-re-ra ko-mu-tji-ma—

  Gwe-ha-ro.

  (BRIDGE)

  Gu-hye-tu ga tu di-va u-ne-ne

  Ku-pi-ta o-mu twa li-di-va nye.

  Kwa-to ya ho-ra-ma.

  (CHORUS)

  Yi-ga-va yo-ge

  Mpi-li yi-nu-nu

  A-yo mu-lyo kwa-Je-ho-va.

  Yi-ga-va ka-pi ya

  Ko-re-ra ko-u-nzi,—

  Kwa ko-re-ra ko-mu-tji-ma—

  Gwe-ha-ro.

  Kwa ko-re-ra ko-mu-tji-ma.—