Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Tu kareni ngwendi munona

Tu kareni ngwendi munona

Kwateka:

 1. 1. Ho-mpa Je-sus a-si

  Tu ka-re ngwe’ mu-nona,

  Tu ta-re va-kwe-tu a-si mu-lyo

  Va tu pi-ta nye me-ku-to.

  Ho-mpa Je-ho-va, ka-pi ga ka-ra no-mpo-ngo ko-va-ntu.

  (CHORUS)

  Ngwe’ mu-nona, twa he-pa nye, ku-li-ha-ra,

  Tu ta-re, u-wa mo-va-pu-li va-kwe-tu.

  Ngwe’ mu-no-na, tu ka-re-ni nye no-nke-nda,

  Tu di-re, ku-ta-ra ko-ma-pu-ko ga-wo.

 2. 2. Na-i-na mo-u-zu-ni

  E-ha-ro mu-tu-pu nta-ni,

  U-re-ru ku-pa-ngu-ra wo-pe-ke,

  Kwe-yi nye a-va ru-ga-na.

  Va-ntu wo-va-nzi ku-li-ta-ra ve-ne a-si mu-lyo.

  (CHORUS)

  Ngwe’ mu-no-na, twa he-pa nye, ku-li-ha-ra,

  Tu ta-re, u-wa mo-va-pu-li va-kwe-tu.

  Ngwe’ mu-nona, tu ka-re-ni nye no-nke-nda,

  Tu di-re, ku-ta-ra ko-ma-pu-ko ga-wo.

  Ngwe-ndi mu-no-na.

  (BRIDGE)

  Tu twi-ki-re-ni,

  Ku-mu-ka-re-ra,

  Je-ho-va Ta-te

  Ne-li-tu-ro-mo

  Si-li lye-ne-ne.

  Mo-u-zu-ni o-u

  Tu ka-re-ni, ngwe-ndi mu-no-na.

  (CHORUS)

  Ngwe’ mu-no-na, twa he-pa nye, ku-li-ha-ra,

  Tu ta-re, u-wa mo-va-pu-li va-kwe-tu.

  Ngwe’ mu-no-na, tu ka-re-ni nye no-nke-nda,

  Tu di-re, ku-ta-ra ko-ma-pu-ko ga-wo.

  Ngwe-ndi mu-nona.