Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Na yi pura nawa-nawa

Na yi pura nawa-nawa

Kwateka:

 1. 1. O-ve nke-nya’-pa

  Ku-li-mbu-ru-kwa.

  Ku-ka-nde-re-ra, kuzu-vhi-sa.

  Je-ho-va ku-mo-na na-yi-nye e-yi,

  O-no ku-pi-ta nye me-pa-ru.

  (PRECHORUS)

  Nse-ne ta-va ku twa-ra ko-mpa-ngu-ro,

  Wa ha tji-ra - nye.

  No-se - ku-tu-va-te-ra yi-po,

  Tu ku ho-ne-ne.

  (CHORUS)

  ‘Na pu-ra a-si

  Me-ha-ro nye lya-Ka-ru-nga kwa-to yo-ku-tu-gu-sa mo.’

  ‘Na pu-ra a-si

  No-mfa, do-ro-ngo no-ku-vhu-ra - si ku-tu-gu-sa mo.’

  Mo-rwa Je-ho-va

  No-se ga ka-ra nye.

 2. 2. Ka-ra ngo-roo-ro

  Mu-li-mbu-ru-kwi,

  Nta-ni hu-gu-va-ra mwa-Je-ho-va.

  Na-mpili - va - ku tu-re mo-do-ro-ngo,

  Wa ha ha-ge-ka ku-zu-vhi-sa.

  (PRECHORUS)

  Nse-ne ta-va ku twa-ra ko-mpa-ngu-ro,

  Wa ha tji-ra - nye.

  No-se - ku-tu-va-te-ra yi-po,

  Tu ku ho-ne-ne.

  (CHORUS)

  ‘Na pu-ra a-si

  Me-ha-ro nye lya-Ka-ru-nga kwa-to yo-ku-tu-gu-sa mo.’

  ‘Na pu-ra a-si

  No-mfa, do-ro-ngo no-ku-vhu-ra - si ku-tu-gu-sa mo.’

  Mo-rwa Je-ho-va

  No-se ga ka-ra nye.

  Wa ha tji-ra.

  (BRIDGE)

  Kwa ta-nta’ - si: ‘Ngo he-pe-ra Ka-ru-nga o-gu’—

  Nye, o ka-re-re.

  ‘A-no a-va va-na ku-ku-rwa-ne-sa ngo va fu-nda’—

  Oh, ngo va fu-nda.

  (CHORUS)

  ‘Na pu-ra a-si

  Me-ha-ro nye lya-Ka-ru-nga kwa-to yo-ku-tu-gu-sa mo.’

  ‘Na pu-ra a-si

  No-mfa, do-ro-ngo no-ku-vhu-ra si ku-tu-gu-sa mo.’

  ‘Na pu-ra a-si

  Me-ha-ro nye lya-Ka-ru-nga kwa-to yo-ku-tu-gu-sa mo.’

  ‘Na pu-ra a-si

  No-mfa, do-ro-ngo no-ku-vhu-ra si ku-tu-gu-sa mo.’

  Mo-rwa Je-ho-va

  No-se ga ka-ra nye.