Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Lirongera ko komapuko

Lirongera ko komapuko

Kwateka:

 1. 1. Mo-u-zu-ni mu-di-ma

  Kwa-to mu-ntu o-gu

  Na ta-nta a-si

  “Ka-pi ga li-pu-ka ru-mwe.”‏

  Nge-si o li-pu-ka

  Nye ru-ga-na ko yu-ma

  Pu-li-si-ra Je-ho-va

  A ku va-te-re o di-re ku-gwa.

  (CHORUS)

  Nse-ne o, li-pu-ka

  Ru-ga-na ko yu-ma.

  Pi-ndu-ka, ka-tu-ka

  Yi-po o twi-ki-re.

  Pa-pa-ra e-kwa-fo

  Kwa-Je-ho-va Ka-ru-nga.

  Nga ku pa no-nko-ndo

  E-di di-na he-pa po.

  Yi-po o twi-ki-re.

 2. 2. Mu-tji-ma kwa ku-ko-ra

  Kwe-yi nye ya ho-ro-ka.

  Mpi-li ngo-so wa he-pa

  Ku-li-di-di-mi-ka.

  Li-tu-ra, Ga-za-ra

  Li-kwa-mbe-ra Je-ho-va.

  No-nka-ngo de-ndi ta-di

  Ku-li-ki-da nzi-ra zo-u-hu-nga.

  (CHORUS)

  Nse-ne o, li-pu-ka

  Ru-ga-na ko yu-ma.

  Pi-ndu-ka, ka-tu-ka

  Yi-po o twi-ki-re.

  Pa-pa-ra e-kwa-fo

  Kwa-Je-ho-va Ka-ru-nga.

  Nga ku pa no-nko-ndo

  E-di di-na he-pa po.

  Yi-po o twi-ki-re.

  (BRIDGE)

  Re-sa Bi-be-li nke-ny’a-pa

  O di-ve a-si Ka-ru-nga

  ‘E-ha-ro lye-ndi e-ne-ne’

  Wa ha do-mpa,

  Nye twi-ki-ra.

  (CHORUS)

  Nse-ne o, li-pu-ka

  Ru-ga-na ko yu-ma.

  Pi-ndu-ka, ka-tu-ka

  Yi-po o twi-ki-re.

  Pa-pa-ra e-kwa-fo

  Kwa-Je-ho-va Ka-ru-nga.

  Nga ku pa no-nko-ndo

  E-di di-na he-pa po.

  Yi-po o twi-ki-re.

  Yi-po o twi-ki-re.