Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Ruganesa nonkondo doge mokuyererekeka Jehova

Ruganesa nonkondo doge mokuyererekeka Jehova

Kwateka:

 1. 1. Po-u-no-na o-ve kwa he-re

  Ku-ru-ga-na yo-u-hu-nga.—

  Ku-zu-vhi-sa no-ku-li-mbu-ru-ra.

  Nke-nya’-pa ngo ka-nde-re-re.

  (PRE-CHORUS)

  Ku-zu-vhi-sa nge-si ku-na ku-ku-di-go-pe-ra

  Mo-rwa u-zu-ni wa ha-ra o kwa-me ma-ga-no ga-wo.

  Moo-mu o-no di-va na-wa Je-ho-va Ka-ru-nga

  Ni-nka a ku ro-nge yi-po

  Ngo ka gwa-ne mwe-nyo.

  (CHORUS)

  U-pa-mpi o-u nye wa ka-ra na-wo

  Mo-mbu-nga ze-ndi.

  Ho-mpa ku-u-ta-ra a-si mu-lyo si-li.

  Nta-ni ku-ha-fe-ra

  E-pu-ro lyo-ge.

 2. 2. E-pa-ru lyo-ge nge-si lya li-tji-ndji

  Mo-rwa o-no ku-ru nta-ni

  O ha-ra ku-kwa-ma va-kwe-ni.—

  Ta-nte-ra; Ho-mpa Je-ho-va.

  (PRE-CHORUS)

  Nge-si o-no di-va na-wa u-si-li nta-ni

  U si-ki-sa mo yi-po nga-yi ku wa-pe-re.

  Moo-mu o-no di-va na-wa Je-ho-va Ka-ru-nga

  Ni-nka a ku ro-nge yi-po

  Ngo ka gwa-ne mwe-nyo.

  (CHORUS)

  U-pa-mpi o-u nye wa ka-ra na-wo

  Mo-mbu-nga ze-ndi.

  Ho-mpa ku-u-ta-ra a-si mu-lyo si-li.

  Nta-ni ku-ha-fe-ra

  E-pu-ro lyo-ge.

  (BRIDGE)

  Ru-ga-ne-sa no-nko-ndo do-ge

  Mo-mbu-nga ze-ndi, nga-yi ku to-mpo-ke nye.

  (CHORUS)

  U-pa-mpi o-u nye wa ka-ra na-wo

  Mo-mbu-nga ze-ndi.

  Ho-mpa ku-u-ta-ra a-si mu-lyo si-li.

  Nta-ni ku-ha-fe-ra

  E-pu-ro lyo-ge.

  (BRIDGE)

  Ru-ga-ne-sa no-nko-ndo do-ge

  Mo-mbu-nga ze-ndi, nga-yi ku to-mpo-ke nye.

  Ru-ga-ne-sa no-nko-ndo do-ge

  Mo-mbu-nga ze-ndi, nga-yi ku to-mpo-ke nye.