Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Navenye ngava tanga Karunga

Navenye ngava tanga Karunga

Kwateka:

 1. 1. Va-ntu ku-rwa yi-ta

  Mo-ku-pa-pa-ra mpo-ra.

  Ma-u-di-gu no-yi-mpe-mpa

  Ku-na ka-ra na-ku-nye.

  Ka-pi va-na ka-ra

  Ne-hu-gu-va-ro he-na.

  Na-mpi-li ngo-so Je-ho-va a-si

  Ntaa-nta-ni nye ni re-te!

  (CHORUS)

  Mbi-li pe-vhu

  Na-li-nye.

  Na-mu-ve-nye

  Ngo-mu ka-re-ra nge

  No-mu-tji-ma gu-mwe.

 2. 2. Mbi-li nga-zi pu-pa

  Ngwe-ndi mu-ku-ro pe-vhu.

  Ma-li-ra-nka-li nta-ni u-tji-rwe

  Ka-pi nga-yi ka-ra ko.

  Tu di-di-mi-ke-ni

  Nga-tu gwa-ne mbi-li.

  Je-ho-va Ta-te ku-ta-nta ‘si

  Ntaa-nta-ni ni re-te!

  (CHORUS)

  Mbi-li pe-vhu

  Na-li-nye.

  Na-mu-ve-nye

  Ngo-mu ka-re-ra nge

  No-mu-tji-ma gu-mwe.

  (BRIDGE)

  A-pa nga pa-nge-ra

  Ho-mpa gwe-tu Je-sus

  No-mfa ne-gu-wo nga-yi ha-ga po.

  Nke-ny’o-gu nga ta-nga

  Nye Ka-ru-nga Ta-te!

  (CHORUS)

  Mbi-li pe-vhu

  Na-li-nye.

  Na-mu-ve-nye

  Ngo-mu ka-re-ra nge—

  Mbi-li pe-vhu

  Na-li-nye.

  Na-mu-ve-nye

  Ngo-mu ka-re-ra nge

  No-mu-tji-ma gu-mwe.

  Nga-yi ka si-ka mo!