Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kapi tani vhuru kumwena

Kapi tani vhuru kumwena

Kwateka:

 1. 1. Ku-yi-mo-ne-ne-na

  A-si u-hu-ra pe-pi.

  Nga-pi na-va yi di-va a-po

  Pwa-to mu-zu-vhi-si?

 2. 2. Twa he-pa ku-ku-ga

  Kwa-Je-ho-va Ka-ru-nga.

  Tu di-re wo-ma ku-zu-vhi-sa

  Mbu-di ze-ndi zo-ngwa.

  (CHORUS)

  Mbu-di zo-U-ho-mpa

  Ka-pi ta-ni vhu-ru

  He-na ku-zi-mwe-na.

  A-zo ku-na ku-twe-ra

  Mo-mu-tji-ma gwa-nge.

  Ka-pi ta-ni vhu-ru

  Ku-zi-mwe-na.

 3. 3. Ntaa-nta-ni ku ha-ge

  Ku-zu-vhi-si-ra va-ntu.

  Tu ko-ndje-ni nye yi-po nga-tu

  Ta-nge ku-mwe Ho-mpa.

  (CHORUS)

  Mbu-di zo-U-ho-mpa

  Ka-pi ta-ni vhu-ru

  He-na ku-zi-mwe-na.

  A-zo ku-na ku-twe-ra

  Mo-mu-tji-ma gwa-nge.

  Ka-pi ta-ni vhu-ru

  Ku-zi-mwe-na.

  (BRIDGE)

  E-zu-va lya-Ho-mpa pe-pi lya ka-ra.

  Tu twi-ki-re-ni nye ku-zu-vhi-sa

  Twa ha tji-ra.

  (CHORUS)

  Mbu-di zo-U-ho-mpa

  Ka-pi ta-ni vhu-ru

  He-na ku-zi-mwe-na.

  A-zo ku-na ku-twe-ra

  Mo-mu-tji-ma gwa-nge.

  Ka-pi ta-ni vhu-ru

  Ku-zi-mwe-na.

  Ku-zi-mwe-na.

  Ku-zi-mwe-na.