Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 97

Nonkango daKarunga kugava eparu

Nonkango daKarunga kugava eparu

(Mateusa 4:4)

 1. 1. No-nka-ngo da-Ho-mpa gwe-tu (a-do)

  Ku-ga-va e-pa-ru (kwe-tu).

  Mu-ntu ka-pi a pa-ru-ka (tu-pu)

  Ko-mbo-ro-to tu-pu (ze-li-ke),

  Nye ko-nka-ngo a-zi tu-ndu (he-na)

  Mo-ka-na ka-Ho-mpa (Mu-na-nko-ndo).

  (CHORUS)

  Mu-ntu ka-pi a pa-ru-ka (tu-pu)

  Ko-mbo-ro-to tu-pu (nye ze-li-ke).

  No-nka-ngo da-Ho-mpa gwe-tu (a-do),

  Ku-ga-va e-pa-ru.

 2. 2. A-pa a-tu re-sa he-na (o-se)

  U-ra-di ne-pu-ro (lya-lye?)

  Lyo-va-ga-ra no-va-ka-di (a-va)

  Va ke-re ko na-re (na-ru-nye).

  A-no si-ho-ne-na sa-wo (a-so)

  Ku-tu-ko-ra-nge-da (nke-nye a-pa).

  (CHORUS)

  Mu-ntu ka-pi a pa-ru-ka (tu-pu)

  Ko-mbo-ro-to tu-pu (nye ze-li-ke).

  No-nka-ngo da-Ho-mpa gwe-tu (a-do),

  Ku-ga-va e-pa-ru.

 3. 3. Nse-ne tu re-sa nke-ny’a-pa (o-se)

  No-nka-ngo da-Ho-mpa (gwe-tu),

  A-ge nga-tu he-nga-gwi-da (nta-ni)

  No-ku-tu-pa mbi-li (ne-ha-fo).

  Tu pu-ngu-re ko-mu-tji-ma (gwe-tu)

  E-yi a-tu re-sa (mo-Bi-be-li).

  (CHORUS)

  Mu-ntu ka-pi a pa-ru-ka (tu-pu)

  Ko-mbo-ro-to tu-pu (nye ze-li-ke).

  No-nka-ngo da-Ho-mpa gwe-tu (a-do),

  Ku-ga-va e-pa-ru.

(Tara hena Jos. 1:8; Rom. 15:4.)