Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 96

Buke zaKarunga, emona

Buke zaKarunga, emona

(Yisewe 2:1)

 1. 1. Ko-zi-li bu-ke zo-ma-fo go-ma-nzi,

  Ta-zi tu pe mbi-li no-ru-ha-fo.

  U-si-li wa-zo ku-ga-va no-nko-ndo,

  Ku-ni-nka “va-twi-ku” va mo-ne ko.

  Bu-ke e-zi zo-u-no-ngo Bi-be-li,

  Na-re va-ntu ve-ndi va zi tje-nge,

  Va-va ga ha-ra Je-ho-va Ka-ru-nga,

  Mpe-po ze-ndi za va ge-nde-se-re.

 2. 2. Kwa tje-nge mo ku-ha-me-na u-nsi-twe,

  Ko-no-nko-ndo de-ndi ga yi si-ta.

  Kwa tje-nge o-mu va zo-ne-ne va-ntu

  Ne-tji-do lya-wo mo-Pa-ra-di-sa.

  Va tu-mbu-ra mo mu-e-nge-li gu-mwe

  O-gu ga rwa-ne-se-re Ka-ru-nga.

  E-yi kwa re-ta u-do-na no-no-mfa,

  Nye Je-ho-va nga fu-nda Sa-ta-na.

 3. 3. Ntaa-nta-ni tu-na ka-ra no-ru-ha-fo.

  Ho-mpa Je-sus ku-na ku-pa-nge-ra.

  Je-ho-va nga pa-ru-ra va-ntu ve-ndi

  Na-ve-nye wo-ku-mu-hu-gu-va-ra.

  Mbu-di zo-ngwa e-zi ku-zi-gwa-na mo,

  Si-pi-to so-si-wa so-pa-mpe-po.

  Mo-Bi-be-li kwa ka-ra mo u-ga-wo,

  A-zo ku-tu-ko-ka tu re-se mo.