Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 90

Likorangeda-korangedeni

Likorangeda-korangedeni

(Vahebeli 10:24, 25)

 1. 1. Ngo-mu tu-na ku-li-ko-rai-ka

  Mo-ku-ka-re-ra Je-ho-va (Ho-mpa),

  E-ha-ro no-u-u-mwe we-tu

  A-yo (he-na) ta-yi nko-ndo-pa-ra (nke-nye a-pa).

  A-no e-ha-ro lyo-si-u-mbya (se-tu)

  A-lyo (he-na) ku-tu-pa mu-ku-mo (o-se).

  Mbu-nga-kri-ste a-zo u-va-ndo,

  Tu gwa-ne mo e-po-pe-ro.

 2. 2. No-nka-ngo nye do-no-nto-va-ra

  A-do ku-tu-he-nga-gwi-da (si-li).

  O-se ku-di-zu-vha nke-ny’a-pa

  Kwa-va (a-va) va ka-ra mo-mbu-nga (za-Ka-ru-nga).

  A-yo ya wa-pa ku-ru-ga-na (ku-mwe)

  Na-va (a-va) va tu-ra e-pu-ro (mwe-ndi).

  Ta-tu va-te-re wo-mo-mbu-nga

  Va si-mbe mu-di-go gwa-wo.

 3. 3. Ngo-mu e-zu-va lya-Je-ho-va

  Li-na ku-he-de-ra pe-pi. (Nge-si)

  Ta-tu he-pa ku-po-nga ku-mwe,

  Twa ha (o-se) zu-mbe-ni yi-go-ngi (yo-mo-mbu-nga).

  Nga-no tu ka-re-re na-ru-nye (yi-lye?)

  Ho-mpa (gwe-tu) o-se mo-u-u-mwe (we-tu)

  Yi-po tu li-ko-ra-nge-de-ni

  Tu mu li-mbu-ru-kwe Ho-mpa.