Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 85

Li tambura-tambureni

Li tambura-tambureni

(Varoma 15:7)

 1. 1. Na-tu-ve-nye tu li-ta-mbu-re-ni

  Ho-mpa gwe-tu a ya tu ro-nge.

  Mo-ma-po-ngo nye ku li-ro-nga mo

  No-nka-ngo da-Ho-mpa do-mwe-nyo go-si-li.

 2. 2. Mpa-ndu Ta-te wa tu pa nye mbi-li

  Ku-mwe no-va-pu-li va-kwe-tu.

  Twa va ha-ra ne-ha-ro lye-ne-ne,

  Ta-tu ta-mbu-ra no-va-ge-nda na-ve-nye.

 3. 3. E-zi-gi-do lyo-ku-mu-ka-re-ra

  Kwa si-ka ko-va-ntu mu-di-ma.

  Li-ta-mbu-ra-ta-mbu-re-ni mo-rwa

  Na-ve-nye Je-ho-va yi-ge ga va ko-ka.