Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 83

“Tunda embo zende embo”

“Tunda embo zende embo”

(Yirugana 20:20NW)

 1. 1. Tu-nda e-mbo ze-nde e-mbo,

  O-se ku-zu-vhi-sa (mbu-di).

  Mo-yi-ta-ta no-mo-wi-za,

  O-se ku-ha-ne-sa (si-li).

  Moo-mu ga pu-mbi-re Je-sus,

  Mbu-di e-zi zo-ngwa.

  Va-ko-ndi no-va-di-nka-ntu

  Kwa ku-zi-u-di-sa.

 2. 2. Tu-nda e-mbo ze-nde e-mbo,

  O-se ku-zu-vhi-sa (mbu-di).

  Yi-po va ku-ge e-di-na

  Lya-Ka-ru-nga gwe-tu (Ho-mpa).

  Nga-pi na-va ku-ga o-gu

  Va di-ra ku-di-va?

  Twa he-pa ku-va-di-vi-sa

  E-di-na Je-ho-va.

 3. 3. Mbu-di ze-ndi Ho-mpa ta-tu

  Twa-ra nke-nye o-ku (o-se).

  Va zi ta-mbu-re ndi ha-we,

  zE-to-ko-ro lya-wo (he-na).

  Ta-tu u-di-sa e-di-na

  No-u-si-li we-ndi.

  Mo-ku-zu-vhi-sa mo-ma-mbo

  Ta-tu gwa-na no-nzwi.