Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 81

Eparu lyoMuzuvhisi gokukarerera

Eparu lyoMuzuvhisi gokukarerera

(Muudisi 11:6)

 1. 1. Po-ku-sa e-zu-va, o-se ku-pi-ndu-ka

  No-ku-ka-nde-re-ra

  Tu hu-ndi-re Ho-mpa e-kwa-fo.

  Twa ha-fa ku-gwa-na va-ntu nye wo-va-wa.

  Va-mwe ta-va nyo-ka,

  Nye ta-tu u-di-sa ngo-roo-ro.

  (CHORUS)

  O-se twa to-ko-ra

  Ku-ka-re-ra Ho-mpa

  Tu ka-re no-mwe-nyo ndi tu fe.

  O-se ku-zu-vhi-sa

  Mu-te-nya ndi mvhu-ra

  Mo-rwa twa ku ha-ra Je-ho-va Gu-hye-tu.

 2. 2. Lya to-ko e-zu-va, o-se twa ro-ro-ka,

  Nye mo-no-mu-tji-ma

  De-tu ku-li-zu-vha ru-ha-fo.

  Je-ho-va Mu-ga-vi, ta-tu ku pa-ndu-ra

  O-se va-zu-vhi-si

  Wo-ku-ka-re-re-ra ve-ha-fo.

  (CHORUS)

  O-se twa to-ko-ra

  Ku-ka-re-ra Ho-mpa

  Tu ka-re no-mwe-nyo ndi tu fe.

  O-se ku-zu-vhi-sa

  Mu-te-nya ndi mvhu-ra

  Mo-rwa twa ku ha-ra Je-ho-va Gu-hye-tu.

(Tara hena Jos. 24:15; Epis. 92:2; Rom. 14:8.)