Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUSUMO 74

Dimbeni rusumo roUhompa!

Dimbeni rusumo roUhompa!

(Episarome 98:1)

 1. 1. Tu-na ka-ra no-ru-su-mo ro-ru-pe,

  Mu-na-nko-ndo tu mu fu-ma-de-ke.

  Ku-tu-pa ko he-na e-hu-gu-va-ro

  Tu di-mbe-ni, tu ha-fe-ni ku-mwe:

  (CHORUS)

  ‘Tu ta-nge-ni nye Je-ho-va

  Mu-nwa-Ho-mpa ta pa-nge-re!

  Tu li-ro-nge ru-su-mo ro-U-ho-mpa,

  Tu pa-nde-ni Je-ho-va Ka-ru-nga.’

 2. 2. Di-vi-se-ni mo-ru-su-mo ro-ru-pe

  A-si Je-sus a-ge ta pa-nge-re.

  Ngwe-ndi moo-mu va pu-mbi-re nye na-re

  Ta pa-nge-re mu-ho-ko go-mu-pe:

  (CHORUS)

  ‘Tu ta-nge-ni nye Je-ho-va

  Mu-nwa-Ho-mpa ta pa-nge-re!

  Tu li-ro-nge ru-su-mo ro-U-ho-mpa,

  Tu pa-nde-ni Je-ho-va Ka-ru-nga.’

 3. 3. Tu di-mbe-ni ru-su-mo ro-U-ho-mpa,

  Mo-no-nka-ngo da-ro mbu-di zo-ngwa.

  Wo-va-nzi nye a-wo ku-ru-li-ro-nga,

  Mo-ru-su-mo a-wo ku-zi-gi-da:

  (CHORUS)

  ‘Tu ta-nge-ni nye Je-ho-va

  Mu-nwa-Ho-mpa ta pa-nge-re!

  Tu li-ro-nge ru-su-mo ro-U-ho-mpa,

  Tu pa-nde-ni Je-ho-va Ka-ru-nga.’

(Tara hena Epis. 95:6; 1 Pet. 2:9, 10; Ehor. 12:10.)